Search
Close this search box.

Ekoškola

Název programu: Ekoškola

Naše škola je zapojena od 11.9.2012 do programu Ekoškola.

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Tento program má mezinárodní rozměr – neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Program

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky – tato metodika je společná pro všechny země a školy:

1. Založení pracovního Ekotýmu
ze žáků, učitelů a dalších (zástupců vedení školy, rodičů, vychovatelů, případně i zástupců místní samosprávy); důležitá je jeho pestrost.

2. Analýza ekologického stavu školy
žáci mají za úkol zjistit, zaznamenat a zhodnotit současný stav školy v oblastech odpady, energie, voda a prostředí školy.

3. Plán činností
na základě zpracování výsledků analýzy si vybereme minimálně dvě oblasti, kterým se budeme v následujícím období více věnovat, stanovíme si v rámci těchto oblastí krátkodobé i dlouhodobé cíle.

4. Monitorování a vyhodnocování
sledujeme plnění jednotlivých úkolů a hodnotíme dopad realizovaných opatření.

5. Environmentální výchova ve výuce
aby žáci porozuměli vybraným problémům životního prostředí v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelství, jejich důsledkům a příčinám a vztahu k nim samotným.

6. Informování a spolupráce
neustále se snažíme zapojit do programu celou školu a širší veřejnost.

7. Ekokodex
vytvoříme společné vyznání hodnot a návod k ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Průběh programu

1. Složení Ekotýmu

Koordinátor: Mgr.Martin Slanina      slanina@skolarajhrad.cz

Studenti (9):
Veronika Košíková (třída 3.E)
Regina Matušková (třída 3.E)
Nikola Peterková (třída 3.E)
Adéla Sáňková (třída 3.E)
Pavlína Kuchaříková (třída 2.E)
Ondřej Špendlík (třída 2.E)
Ondřej Matouš (třída 2.E)
Radim Kratochvíl (třída 1.E)
Marcela Daňková (třída 1.E)
Zaměstnanci (7):
Blažena Ševčíková (zástupce provozních zaměstnanců)
Iveta Motlová (zástupce ředitele)
Ladislav Hanuš (koordinátor témat: Prostředí školy; Odpady)
Marek Kňažík (ředitel)
Martin Slanina (koordinátor Ekoškoly a témat: Energie; Doprava)
Vladimír Šácha (koordinátor tématu Voda)
Kateřina Vaculíková (zástupce internátu)

2. Ekologická analýza stavu školy

Zjištěno přehřívání místností na domově mládeže po modernizaci kotelny. Upraveno pořízením termohlavic na pokoje (energie).

Vytvořena a předložena studie o množství vody, které je možné využít při srážkách ze střechy (voda).

Zjištěn zájem o přírodní zahradu (prostředí školy). Přírodní zahrada je vybudována a vylepšuje se.

Zjištěn zájem o kuchyňku na domově mládeže (prostředí školy). Nepodařilo se prosadit.
Vytvořena analýza třídění odpadu ve škole (odpady). Provedl se nákup košů na třídění odpadu z grantu. Třídíme odpad.

3. Plán činností

V současné době se věnujeme třídění odpadu a přírodní zahradě, kterou se podařilo certifikovat v červnu 2020.

4. Monitorování a vyhodnocování

Probíhá průběžný monitoring produkce plastů, který je na nástěnce Ekoškoly aktualizován.

5. Environmentální výchova ve výuce

Probíhá v jednotlivých odborných ekologických předmětech.

6. Informování a spolupráce

Informace jsou hlavně na Facebookových stránkách školy a na nástěnkách ve škole. Podařilo se publikovat články v tisku.

7. Ekokodex

Na základě ankety si žáci Ekokodex sami vytvořili. Je umístěn na nástěnce v chodbě u ředitelny.

Fotogalerie