Uchazeči

Obory vzdělání
Dny otevřených dveří
Výuka
Přijímací řízení
Stravování a ubytování
Virtuální prohlídka

Obory vzdělání

Na naší škole můžete studovat několik oborů. Délka studia je v rozmezí od 1 do 4 let. Zakončení studia je maturitou nebo výučním listem.

Přírodovědné lyceum

4 roky
     s maturitou    

Zahradnictví

4 roky
s maturitou

Ekologie a životní prostředí

4 roky
s maturitou

Zahradnictví nástavba

2 roky
s maturitou – denní studium

Zahradník

3 roky
s výučním listem

Zahradnictví zkrácené

2 roky
s maturitou

Zahradník zkrácené

1 rok
s výučním listem

Dny otevřených dveří

13.11.2020 ONLINE

16:00 - 18:00 hod.

27.11.2020 ONLINE

16:00 - 18:00 hod.

14.11.2020 ONLINE

13:00 - 15:00 hod.

28.11.2020 ONLINE

10:00 - 12:00 hod.

• pak „zrušíte“ okno Spustit aplikaci Microsoft Teams a pak klikněte na tlačítko „Pokračovat v tomto prohlížeči“, nebo „Používat Teams v Microsoft Edgi“.

11.12.2020

10:00 - 17:00 hod.

8.1.2021

10:00 - 17:00 hod.

22.1.2021

10:00 - 17:00 hod.

12.12.2020

9:00 - 15:00 hod.

9.1.2021

9:00 - 15:00 hod.

23.1.2021

9:00 - 15:00 hod.

Výuka

Teoretická výuka

Teoretická výuka probíhá ve dvou budovách školy, ve kterých je 16 učeben. Z toho je pět odborných, dvě počítačové, chemicko-biologická laboratoř a dva ateliéry pro výuku floristiky. Všechny učebny jsou vybaveny didaktickou technikou
a dataprojektory, v dalších učebnách je k dispozici interaktivní tabule.
Obě budovy školy jsou vybaveny WIFI připojením. Pro žáky je k dispozici studovna, posilovna a knihovna. V rámci areálu školy je venkovní hřiště pro míčové hry, s možností využití i ve volném čase.

Praktická výuka a odborný výcvik

Odborný výcvik a praktická výuka probíhá celoročně v odborných učebnách a ve sklenících přímo v areálu školy. Výuka ve vlastních prostorách je doplněna poznáváním reálných podmínek zahradnického oboru na individuálních odborných praxích.

Nedílnou součástí výuky jsou odborné exkurze do produkčních podniků, návštěvy, zahradnických výstav apod. K odborné činnosti žáků slouží také prostory pařenišť sloužící především k jarnímu rychlení zeleniny.

V ovocnářské oblasti je využívána ovocná a okrasná školka. V neposlední řadě žáci poznávají ušlechtilou práci na vinici.
V prostorech areálu školy jsou plochy pro nácvik vytyčování záhonů k pěstování letniček, cibulovin, trvalek
a také k produkčnímu pěstování zeleniny.

V dendrologické části školy poznávají žáci jednotlivé kultury okrasných stromů a keřů. Pro výuku ovocnictví jsou zde ukázkové sady a školky ovocných dřevin. Celý areál školy je využíván jak k výuce odborného výcviku a praxe, tak 
i k oddychu.

Odborný výcvik a praktická výuka je realizována také na pracovištích našich sociálních partnerů

sklenik_01

Fotografie z praktického vyučování

Přijímací řízení

1) Termíny příjímacích zkoušek

Obor1.kolo, 1.termín1.kolo, 2.termínNáhradní termín
Přírodovědné lyceum12. – 28. 4. 2021  
Zahradnictví12. – 28. 4. 2021  
Ekologie a žívotní prostředí12. – 28. 4. 2021  
Zahradnictví – nástavba12. – 28. 4. 2021  
Zahradník22. 4. 2021  
Zahradnictví – zkrácené studium  
Zahradník – zkrácené studium  

2) Kritéria přijetí

3) Pokyny pro přijímací řízení

a) Vyzvednout přihlášku

▪ Nejdříve si na vaší ZŠ vyzvedněte přihlášku nebo si ji stáhněte na našem webu, nebo zde. A pak ji vyplňte.

b) Potvrdit údaje

▪ Pak musíte vyplněné údaje nechat potvrdit na vaší aktuální škole. Nezapomeňte na razítko a podpis.

c) Přiložit další doklady

▪ Podle kritérií je nutné k přihlášce přiložit další dokumenty.

d) Podat přihlášku

▪ Přihlášku odevzdejte přímo našemu řediteli. Připomínáme, že přihláška musí být podepsaná žákem i rodičem.

▪ Jen dvě přihlášky! Připomínáme, že pro první kolo přijímacího řízení mohou být podány dvě přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné střední škole).

e) Vyzvednout si zápisový lístek

▪ na základní škole (nejpozději do 15. března)

f) Výsledky

▪ Do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem ředitel školy určí pořadí uchazečů a zveřejní ho na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

4) Co dělat po příjímacím řízení

Co dělat po přijetí

▪ Po doručení rozhodnutí o přijetí nebo po té, co ve zveřejněném seznamu zjistíte, že jste přijati:

▪ musíte potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí (poslední den lhůty musí být zápisový lístek předán na poštu). Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.

▪ zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou

▪ v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy

Co když mě nepřijmou?

▪ Po doručení rozhodnutí o nepřijetí:

▪ je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

▪ v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky ke vzdělání pro další kolo přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne a podá přímo u ředitele střední školy, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

▪ sledují informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení na webových stránkách středních škol

2. kolo

Zahradník

úterý 15.05. 2019 bez přijímacích zkoušek.

Zahradnictví, Ekologie a životní prostředí

úterý 15.května 2019 v 08.00 hod.

Zahradník, zahradnictví (zkrácené)

úterý 15.05. 2019 bez přijímacích zkoušek

3. kolo

Zahradník

úterý 04.05. 2019 bez přijímacích zkoušek

Zahradnictví, Ekologie a životní prostředí

úterý 4.června 2019 v 08.00 hod.

Zahradník, zahradnictví (zkrácené)

úterý 04.06. 2019 bez přijímacích zkoušek

5) Počty přijímaných žáků

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vyhláškou č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji:

Počty žáků přijímaných do 1.ročníku denního studia pro školní rok 2021/2022 a do denního nástavbového studia pro školní rok 2021/2022.

0
Přírodovědné lyceum

Denní studium – 4 roky
78-42-M/05

0
Zahradnictví

Denní studium – 4 roky
41-44-M/01

0
Ekologie a životní prostředí

Denní studium – 4 roky
16-01-M/01

0
Zahradník

Denní studium – 3 roky
41-52-H/01

0
Zahradnictví-nástavba

Denní studium – 2 roky
41-44-L/51

0
Zahradnictví

Denní zkrácené studium – 2 roky
41-44-M/01

0
Zahradník

Denní zkrácené studium – 1 rok
41-52-H/01

6) Volná místa pro žáky

Volná místa pro žáky ve školním roce 2021/2022

KódObor vzděláníformadélka studiapočet žáků
78-42-M/05Přírodovědné lyceumdenní4 roky0
16-01-M/01Ekologie a životní prostředídenní4 roky0
41-44-M/01Zahradnictvídenní4 roky0
41-52-H/01Zahradníkdenní3 roky0
41-44-L/51Zahradnictvídenní2 roky0
41-44-M/01Zahradnictví – zkr. studiumdenní2 roky0
41-52-H/01Zahradník – zkr. studiumdenní1 rok0

Stravování a ubytování

Stravování je zajištěno v moderní jídelně s vlastní kuchyní, která je vybavena podle nejnovějších hygienických norem. Ubytování je na domově mládeže, který je kompletně zrekonstruován a to ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, které jsou vybaveny moderním nábytkem. Pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování.