GDPR

Střední zahradnická škola RAJHRAD, příspěvková organizace
Masarykova 198, 664 61, Rajhrad
IČO: 000 55 468

Informace o zpracování osobních údajů

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Příspěvková organizace zpracovává s účinností od 25.5.2018 osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR)

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. Přijímacího řízení do prvního ročníku
  2. Zajištění středního vzdělávání
  3. Zajištění odborného výcviku, učební nebo odborné praxe
  4. Zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus +
  5. Zapojení do projektu Evropském unie OP VVV „Polygram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské dovednosti v Jihomoravském kraji“
  6. Zapojení do projektu Evropském unie OP VVV „Bezpečná a kreativní škola“
  7. Zajištění stravování
  8. Zajištění ubytování
  9. Poradenské služby
  10. Odborné a sportovní soutěže, exkurze

Kontaktní adresa správce

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61, Rajhrad

IČ: 000 55 468, telefon: 547426311, e-mail: rajhrad@skolarajhrad.cz, ID datové schránky: nc3qur5

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků anebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, kont. osoba : Mgr. Eva Valkounová, telefon: 543 426 011, e-mail: gdpr@sssbrno.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Střední zahradnickou školu Rajhrad, příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Střední zahradnickou školou Rajhrad, příspěvkovou organizace a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováváním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony, či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řáde, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., O archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.