Erasmus+KA1

Zahradnictví a ekologie v Evropě II, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Barcelona, Španělsko

Projekt:

V rámci programu Erasmus+ KA1 se od 25. června do 13. července 2021 uskutečnil projekt Zahradnictví a ekologie v Evropě II.
Naši žáci oboru ekologie odcestovali do Barcelony, aby rozšířili své odborné, jazykové a všeobecně kulturní znalosti.
Během třítýdenní pracovní stáže 15 žáků naší Střední zahradnické školy Rajhrad, p.o. oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí pracovalo
v ekologických firmách LA CYCA, FUNDACIOACO ACOLLIDA I ESPERANCA a BAMOS. Žáci pracovali na údržbě subtropických parků a zahrad, ošetřovali zeleninu a také navrhovali vlastní subtropický park. Žáci se navíc účastnili různých exkurzí, např. do botanické zahrady s kaktusy z celého světa, do přírodovědného muzea a absolvovali přednášku v botanické zahradě s vysokoškolským profesorem. Práce žáků byla firmami hodnocena velmi kladně.
Ve volném čase žáci poznávali zajímavosti Barcelony. Navštívili slavnou hlavní třídu La Rambla, pláž a čtvrť Barceloneta, olympijský komplex, krásné náměstí Placa Reial, slavný chrám Sagrada Familia navržený Antonim Gaudím a Güellův park. Mimo jiné se naučili a poté často využívali místní metro a autobusy. Zajímavým zážitkem byl pro žáky i let z Vídně do Barcelony a zpět.
Pobyt v Barceloně byl pro žáky velmi přínosný a nabyté zkušenosti určitě využijí v osobním a pracovním životě, např. při uplatnění na trhu práce.

Pořadí uchazečů pro mobilitu žáků v odborném vzdělávání Zahradnictví a ekologie v Evropě II, Erasmus+KA1

Obor vzdělání: Ekologie a životní prostředí/ Místo zahraniční praxe: Barcelona, Španělsko/ Termín: 25. 6. 2021 17. 7. 2021

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Španělsko, Barcelona

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Ekologie a životní prostředí – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Španělsko, Barcelona, od 25.6.2021 do 17.7.2021.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přiloženou přihlášku (Přihláška)
a odešlou do středy 5.5.2021 na e-mailovou adresu: motlova@skolarajhrad.cz
Rajhrad 20.4.2021

Zahradnictví a ekologie v Evropě II, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Barcelona, Španělsko

Popis projektu:

žáci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí se zúčastní pracovní stáže ve firmách zabývajícími se životním prostředím a ekologií
v Barceloně ve Španělsku.

Účastníci stáže se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Budou řešit konkrétní problémy a situace ve firmách a poznají její fungování. Dále se seznámí s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a budou rozvíjet své odborné, sociální i jazykové kompetence.
Projekt jsme se rozhodli realizovat zejména kvůli potřebě školy navázat nové mezinárodní kontakty s reálnými zahraničními podniky, které působí v oboru ekologie. Dalšími cíli projektu jsou získání nových inovativních poznatků v daném oboru, nové technologické postupy při výrobě a zpracování, nové postupy při zkoumání přímoří a zlepšení kompetencí účastníků-žáků v následujících oblastech: správné vyjadřování, řešení problémů, vytváření profesionálních návyků, kladný vztah k vybranému oboru, používání cizího jazyka, využívání informací, zvýšení mobility, samostatnosti, seberozvíjení, cestování, poznávání nových věcí, krajin, lidí, zvyklostí, apod.
Mobilita je realizována pro 15 žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a 2 doprovodné učitele. Pobyt bude realizován ve španělském městě Barcelona. Žáci mají po celou dobu zajištěno ubytování a stravování. Dále dostávají kapesné pro vlastní potřebu.
Doprava: letecky z Vídně do Barcelony a zpět. Doprava do Vídně na letiště (VIE -Schwechat) a zpět je zajištěna vlakovým spojením
z Brna hl. nádraží.
Příprava účastníků-žáků bude probíhat před odjezdem takto:
• Odborná příprava: bude zajištěna školou v rámci hodin odborných předmětů a odborné praxe. Účastníci-žáci budou připravováni na zahraniční pracovní praxi formou speciálních domácích úkolů. 1-2 měsíce před výjezdem budou pravidelně vypisovány speciální konzultační hodiny.
• Jazyková příprava: bude zajištěna formou online jazykové podpory z grantu projektu Erasmus+. Další příprava bude zajištěna školou učiteli cizích jazyků po vyučování v předem stanovených hodinách. Hodiny budou pro potřeby projektu pravidelně vypisovány 1-2 měsíce před výjezdem.
• Kulturní příprava: bude zajištěna přímo ve škole v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Účastníci-žáci budou poučeni o kultuře, způsobu života,
o daném městě, zvyklostech, chování lidí, typické stravě.
• Organizační příprava: bude zajištěna ve spolupráci projektového týmu a zahraničních partnerů u nás ve škole v rozsahu 3 vyučovacích hodin. S účastníky-žáky a jejich rodiči budou probrány detaily ubytování, stravy, apod.
• Prevence rizik: bude zajištěna v režii školy v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Bude posezení s výchovným poradcem, třídními učiteli, doprovodnými pedagogy. Bude probrána bezpečnost práce na pracovišti a případné obavy z vycestování.
Možná pracoviště:
• SUBMON, https://www.submon.org/
Organizace, která pracuje na zachování biologické rozmanitosti moří a na udržitelném využívání mořského prostředí podporou změny ve vztazích mezi společností a oceánem.
• ASOCIACIÓN VIDA SANA, https://vidasana.org/
Organizace zabývající se biologickým zemědělstvím, zdravým životním stylem.
• ECONOVA AMBIENTAL, S.L., https://econova.biz/
Organizace, která se zabývá poradenstvím v oblasti životního prostředí, nakládáním s odpady, nakládání s půdou, kontaminovanou
vodou apod.
Účastníci-žáci během stáže budou monitorováni ze tří stran:
Během práce: účastníky bude monitorovat odborný instruktor pracoviště, který jim bude přidělen. Ten jim bude přidělovat práci a také jejich práci hodnotit dle principů ECVET. Dohlížet na instruktory a účastníky budou také kontaktní osoby zahraničních partnerů, které budou
o činnosti informovat projektovou koordinátorku.
V době osobního volna: budou účastníky monitorovat doprovodní učitelé. Ti budou přítomni pro případné problémy, budou se podílet na tvorbě kulturního programu. Budou také průběžně s účastníky hodnotit pracovní činnosti, navštěvovat je v práci a tím monitorovat plnění plánu ECVET.
Monitorování dne ze strany účastníka: účastníci si budou každodenně zapisovat získané zkušenosti, prožitý den, budou tak hodnotit
a monitorovat probíhající stáž a dny. Po návratu do školy budou tyto zápisky použity k vyhodnocení projektu i k diseminaci projektu.
Účastníci-žáci budou vybíráni dle následujících kritérií:
Odborné znalosti: bude hodnotit učitel odborné praxe s učitelem odborných předmětů. Za toto kritérium je max. 25 bodů. Žáci zde budou formou přednášky a testu definovat veškeré dosavadní znalosti a dovednosti týkající se svého daného oboru.
Jazykové znalosti a schopnost komunikace: bude hodnotit třídní učitel s učitelem cizího jazyka. Za toto kritérium je max. 25 bodů. Žáci budou formou písemného testu a krátkého ústního dialogu zhodnoceni ve znalostech angličtiny, která je hlavních jazykem mobility.
Studijní výsledky: bude hodnotit projektová koordinátorka s třídním učitelem. Za toto kritérium je max. 25 bodů. Výběrové komisi budou předloženy veškeré studijní výsledky žáka (vysvědčení a veškerá hodnocení).
Omezené příležitosti: bude hodnotit projektová koordinátorka s výchovným poradcem a třídním učitelem. V naší škole je asi 30 % účastníků s omezenými příležitostmi: rozvedené rodiny, sociálně slabší rodiny, malé vesnice. Za toto kritérium je max. 25 bodů.

Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Zahradnictví a ekologie v Evropě II, Maďarsko - Budapešť

V rámci programu Erasmus+ se od 29.září do 19.října 2019 uskutečnila 1. část projektu Zahradnictví a ekologie v Evropě II. Po roční přestávce žáci naší školy znovu vyrazili do Evropy, aby rozšířili své odborné, jazykové i všeobecně kulturní znalosti.

Během třítýdenní stáže 15 žáků naší Střední zahradnické školy Rajhrad,p.o., oboru vzdělání Zahradnictví, pracovalo v zahradnických firmách Budai Kertcentrum a Oázis v Budapešti a Dunaliget Kert v Dunakeszi. Vedle méně populárních činností, jako je odplevelování a vypichování plevelů, se podíleli na přípravě k zazimování rostlin, zastřihování a tvarování keřů, osazování veřejných ploch. Práce žáků byla firmami hodnocena pozitivně a žáci se vraceli z praxí spokojeni.

Ve volném čase se žáci seznamovali s krásami Budapešti. Cestovali metrem, lodí či dalšími dopravními prostředky, ale také pěšky. Navštívili budovu Parlamentu, Muzeum krásného umění či interaktivní zábavní centrum. Nevynechali výstup na nejznámější dominanty města na Dunaji Budínský hrad, Rybářskou baštu a Gellért. Někteří si nenechali ujít koupel ve známých lázních Széchenyi. Měli možnost obdivovat mnoho pamětihodností a určitě všem utkvěl v paměti večerní pohled na město a zpívající fontánu.

Zdejší pobyt byl pro žáky velkým osobním a pracovním zážitkem. V budoucnu určitě využijí své zkušenosti a nabyté dovednosti při hledání uplatnění na trhu práce.

Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Zahradnictví a ekologie v Evropě II

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro školní rok 2019/2020 podporu v rámci programu Erasmus+ pro mobilitu žáků a pracovníků v odborné přípravě – 2019-1-CZ01-KA102-060118.

Program ERASMUS+ je zaměřen na podporu zahraničních stáží pro žáky naší školy.

Ve školním roce 2019/2020 se žáci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí zúčastní pracovní stáže ve firmě SUBMON v Barceloně ve Španělsku a žáci oboru vzdělání Zahradnictví se zúčastní pracovní stáže ve firmě HUMUSZ v Budapešti v Maďarsku.Účastníci stáže se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Budou řešit konkrétní problémy a situace ve firmách a poznají její fungování. Dále se seznámí s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a budou rozvíjet své odborné, sociální i jazykové kompetence.

Výběrové řízení pro zahraniční praxi žáků oboru vzdělání Zahradnictví v zahradnické firmě v Maďarsku

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě – KA1
Zahradnictví a ekologie v Evropě II

Termín: 29.09. 2019 – 19.10. 2019

Kritéria výběrového řízení:

  1. Odborné znalosti 25 bodů
  2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace 25 bodů
  3. Studijní výsledky 25 bodů
  4. Omezené příležitosti ( sociální ) 25 bodů

Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 03.09. 2019.

Možno zaslat e-mailem na adresu: motlova@skolarajhrad.cz nebo odevzdat osobně paní učitelce Mgr. Zoře Gerguri. ( popř. Mgr. Ivetě Motlové).

V Rajhradě 25.06. 2019

Přihláška pro zahraniční praxi žáků - Maďarsko 2019

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Třída:
Známky z odborných předmětů:
Známka z cizího za poslední uzavřený ročník:
Zahraniční a jazykové zkušenosti:
Předchozí pracovní zkušenosti z oblasti ekologie:
Průměrný prospěch za poslední uzavřený ročník:

Vídeň-Schőnbrunn - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

V rámci programu Erasmus+ se v květnu a červnu 2018 uskutečnila 2. část projektu Moderní trendy v zahradnictví a ekologii. Žáci naší školy tentokrát zamířili do Rakouska, aby poznávali vídeňské parky a zahrady. Jednalo se o 15 žáků oboru vzdělání Zahradnictví, kteří tři týdny pracovali v zahradách schőnbrunnského zámku. Během pobytu se seznámili s fungováním a vybavením zahraniční zahradnické firmy.

V rámci praxe žáci likvidovali porost, uskladňovali cibuloviny, následně probíhala nová výsadba. Odplevelovali a vypichovali plevele, odstraňovali odkvetlé a poškozené části rostlin, zastřihovali živé ploty a vytvářeli v nich a z nich zajímavé obrazce. Někteří žáci také pracovali se zahradní technikou.

Ve volném čase se žáci seznamovali s krásami Vídně. Cestovali po Vídni nejenom metrem a dalšími dopravními prostředky, ale také pěšky.

Navštívili několik muzeí, např. Kunsthistoriches Museum, Techniches Museum, Motýlí dům či výstavy v Albertinu. Z prostranství před Státní operou mohli sledovat operu i baletní představení promítaná živě na videostěně. Prohlédli si několik historických budov, zavítali do Stephansdomu i do jiných kostelů, obdivovali Hunderwasserhaus či secesní stavby.

Několikrát se vraceli do botanické zahrady, aby mohli studovat květenu a dřeviny. Nějaký čas strávili v japonské zahradě. Určitě nikdo nezapomene na rozkvetlé růže ve Volksgarten. Mohli srovnat park v Schőnbrunnu s parkem u zámečku Belvedere.

Samozřejmě nemohli vynechat návštěvu zábavného parku Prátr a využili možnosti koupání v ramenech Dunaje.

Zdejší pobyt byl pro žáky velkým osobním a pracovním zážitkem. V budoucnu určitě využijí své zkušenosti a nabyté dovedností a znalosti při hledání uplatnění na trhu práce.

Itálie - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

Koncem listopadu a začátkem prosince se uskutečnila třítýdenní stáž žáků naší školy v Itálii. V rámci programu Erasmus+ vycestovala skupinka 15 žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí společně s dvěma pedagogickými pracovníky školy na farmu Cascina Santa Brera nacházející se nedaleko Milána.

Žáci získali mnoho cenných pracovních zkušeností. Seznámili se s prostředím ekofarmy a s technologickými postupy používanými při pěstování bio potravin. Vyzkoušeli si práci v zelinářské zahradě i v sadu. Pomáhali v lese při získávání paliva na zimu. Prováděli nátěry stromků a také mnoho nových stromků vysázeli. Největší zájem měli o práci se zvířaty. Seznámili se také se systémem třídění odpadu na farmě.

Žáci tak mohli v praxi využít své teoretické ekologické znalosti. Poznali, jak funguje farma a jakým způsobem přispívá k ochraně naší planety.

Kromě pracovních zkušeností přinesl pobyt žákům mnoho kulturních zážitků. Ze země i z výšky se seznámili s nejvýznamnějšími památkami Milána – obdivovali katedrálu Duomo či hrad Sforza, naučili se cestovat po Miláně, poznali italský temperament a ochutnali italskou stravu.

Pobyt v Itálii byl pro všechny žáky velkou zkušeností a inspirací. Škola chce pokračovat ve vysílání žáků na zahraniční pracovní pobyty. Snaží se tak posílit jejich pozici na trhu práce i přispět k jejich osobnímu rozvoji. V červnu 2018 se uskuteční stáž žáků z oboru vzdělání Zahradnictví. Ti budou rozvíjet svoje dovednosti ve vídeňských parcích a zahradách.

Ing. Aleš Čech, Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Erasmus+

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě

Moderní trendy v zahradnictví a ekologii

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro školní rok 2017/2018 podporu v rámci programu Erasmus+ pro mobilitu žáků a pracovníků v odborné přípravě – 2017-1-CZ01-KA102-034621.

Program ERASMUS+ je zaměřen na podporu zahraničních stáží pro žáky naší školy.

Ve školním roce 2017/2018 se žáci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí zúčastní pracovní stáže na biofarmě Cascina Santa Brera v Itálii a žáci oboru vzdělání Zahradnictví se zúčastní pracovní stáže v rodinné firmě Janbau ve Vídni v Rakousku.

Účastníci stáže se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Budou řešit konkrétní problémy a situace ve firmě a poznají její fungování. Dále se seznámí s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a budou rozvíjet své odborné, sociální i jazykové kompetence.

Výběrové řízení pro zahraniční praxi žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí na ekofarmě v Itálii

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě – KA1

Termín: 26.11 2017 – 16.12. 2017

Kritéria výběrového řízení:

1.Odborné znalosti25 bodů
2.Jazykové znalosti a schopnost komunikace25 bodů
3.Studijní výsledky25 bodů
4.Omezené příležitosti ( sociální )25 bodů

Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem.

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 22.09. 2017 paní učitelce Mgr. Zoře Gerguri. ( popř. Mgr. Ivetě Motlové)

V Rajhradě 12.09. 2017