iKAP JMK II

iKAP JMK II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro období 2020 – 2023 podporu v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání v celkové výši 2 605 754 Kč.

Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce s dalšími subjekty zejména se základními školami a středními školami, na spolupráci školy s odbornými firmami a tím přiblížit žákům nové trendy ve všech oblastech zahradnictví. Vybavit a zmodernizovat laboratoře a odborné učebny školy. Nové poznatky dále využívat při výuce našich žáků.

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, vám nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány  v  odborných učebnách a v laboratořích školy. Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.

Seznam kroužků:
• Floristický
• Mechanizační
• Ekologický
• Biologicko-chemický

V průběhu roku budou pro žáky naší školy probíhat odborné přednášky a floristický seminář zaměřený na nové trendy ve floristice.

Žáci naší školy budou sdílet laboratoře GJB Ivančice: fyzikální, biologickou a chemickou. Naši učitelé budou spolupracovat s učiteli GJB při přípravě úloh v laboratořích, jejichž splnění je nutné ke splnění školních vzdělávacích programů 3x ročně.

Na naší škole naopak pro žáky GJB Ivančice a jejich učitele připravíme práci v učebně floristiky, v učebně mechanizace a v odborných ekologických učebnách. Sdílení bude probíhat 3x ročně.

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace