iKAP JMK II

iKAP JMK II /šk. rok 2021-2022

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Zájmové kroužky

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány  
v  odborných učebnách a v laboratořích školy. Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.

Středa 14.00 – 15.30 hod 1x za 14 dní. Zahájení 22. 9. 2021.

Náplň a činnost kroužků:
Floristický kroužek – obsah a náplň kroužku: základní sortiment rostlin, floristické techniky, jarní floristika, adventní floristika, vypichovaná miska, kytice vázaná, práce s tavnou pistolí, práce se sušeným materiálem, BOZP . Žáci budou pracovat s živým rostlinným materiálem, sušenými rostlinami. Dále budou používat přízdoby, drobný floristický materiál. Při práci budou využívat floristické nářadí, tavné pistole. Důraz bude kladen na estetickou i odbornou stránku. Budou rozvíjeny pracovní kompetence, kompetence odborné. (Mgr. Jitka Houšťová, Mgr. Dana Tichoňová)
Mechanizační kroužek – obsah a náplň kroužku: seznámení se zahradní technikou, rozvíjení manuální zručnosti žáků ve strojírenské oblasti, údržba a používání zahradní techniky, zásady ekologického zahradnictví, BOZP. Žáci budou pracovat se zahradnickým nářadím
a náčiním, s technickými stavebnicemi. Za pomoci učitelů budou používat travní sekačky a travní traktory. Budou rozvíjeny kompetence
k pracovnímu uplatnění, odborné kompetence. Žáci budou vedeni k manuální činnosti. (Ing. Dušan Murčo)
Ekologický – obsah a nálň kroužku: práce s mapou, orientace v přírodě, poznávání přírodnin, rostlin a živočichů, aplikace získaných poznatků při praktických dovednostech, pobyt v přírodě, ekologické třídění odpadů . Při práci s žáky budou rozvíjeny občanské a sociální kompetence, kompetence k řešení problémům.. Žáci budou vedeni k ochraně přírody a ekologickému způsobu života. Při práci budou používat laboratorní techniku, pomůcky na odchyt živočichů, zařízení na odběr půdních vzorků. Při práci budou využívat výpočetní techniku ke zpracování získaných údajů. (Mgr. Vladimír Šácha)

Biologický – chemický – obsah a náplň kroužku: poznávání rostlinného a živočišného materiálu, mikroskopování, sestavování herbáře, BOZP, práce s laboratorní technikou, základní laboratorní dovednosti, reakce chemických látek. Žáci budou pracovat s mikroskopem, budou se učit připravovat vzorky pro mikroskopování. Žáci budou provádět důkazy na přítomnost chemických látek, naučí se pracovat s laboratorním sklem a základními laboratorními přístroji. U žáků budou rozvíjeny kompetence
k řešení problémů, odborné kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění. (Ing. František Kadaňka, Ing. Jana Pavlačková)

 

Na konci každého školního roku proběhne soutěž mezi žáky v jednotlivých kroužcích – jízda zručnosti, zhotovení floristického výrobku na dané téma, poznávání rostlin, práce s mapou apod.

iKAP JMK II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro období 2020 – 2023 podporu v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání v celkové výši 2 605 754 Kč.

Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce s dalšími subjekty zejména se základními školami a středními školami, na spolupráci školy s odbornými firmami a tím přiblížit žákům nové trendy ve všech oblastech zahradnictví. Vybavit a zmodernizovat laboratoře a odborné učebny školy. Nové poznatky dále využívat při výuce našich žáků.

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, vám nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány  v  odborných učebnách a v laboratořích školy. Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.

Seznam kroužků:
• Floristický
• Mechanizační
• Ekologický
• Biologicko-chemický

V průběhu roku budou pro žáky naší školy probíhat odborné přednášky a floristický seminář zaměřený na nové trendy ve floristice.

Žáci naší školy budou sdílet laboratoře GJB Ivančice: fyzikální, biologickou a chemickou. Naši učitelé budou spolupracovat s učiteli GJB při přípravě úloh v laboratořích, jejichž splnění je nutné ke splnění školních vzdělávacích programů 3x ročně.

Na naší škole naopak pro žáky GJB Ivančice a jejich učitele připravíme práci v učebně floristiky, v učebně mechanizace a v odborných ekologických učebnách. Sdílení bude probíhat 3x ročně.

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace