Search
Close this search box.

iKAP JMK II

iKAP JMK II /šk. rok 2021-2022

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Floristický seminář "Podzimní floristika"

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Ve čtvrtek 7. října 2021 se v rámci projektu iKAP JMK II uskutečnil na naší škole „Podzimní floristický seminář“ pod vedením předního českého floristy Jaromíra Kokeše. Seminář byl určen pro žáky 3. a 4.ročníku oboru vzdělání Zahradnictví a nástavbového studia a pro odborné učitele naší školy.
Téma semináře byla podzimní floristika. V první části Jaromír Kokeš předváděl výrobky žákům ‑ podzimní věnec na zavěšení, sesazovanou nádobu a podzimní kytici vázanou do spirály. Při zhotovování výrobků žákům popisoval jednotlivé pracovní postupy a floristické techniky. Upozorňoval je na chyby, které by při práci mohly nastat. Zdůraznil, na co si je třeba dát pozor, při zakázce, jak jednat se zákazníkem a jak vykalkulovat cenu jednotlivých výrobků.
Ve druhé části vyráběli žáci tyto výrobky sami. I když měli všichni stejný materiál, každý výrobek byl trochu jiný, jedinečný a všechny nádherné. Seminář proběhl v délce 7 vyučovacích hodin. V závěru pan Jaromír Kokeš všechny výrobky ohodnotil a popsal drobné chyby, kterých se žáci při práci dopustili. Ze zhotovených výrobků je ve škole uspořádaná výstavka, aby je mohli obdivovat ostatní žáci i zaměstnanci školy.
Seminář byl velice přínosný. Moc děkujeme.

iKAP JMK II /šk. rok 2021-2022

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Přednáška „Rostlinolékařství“

Ve čtvrtek 30.9.2021 jsme přivítali v aule naší školy doc. Mgr. Ing. Evu Hrudovou, Ph.D. z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Paní docentka zahájila přednášku mottem:
pacientem lékaře je člověk, pacientem zvěrolékaře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina“….
Objasňovala, že rostlinolékařská péče je důležitým a významným atributem nejen pro zabezpečování zdraví rostlin a rostlinných produktů jako základních zdrojů pro výrobu bezpečných produktů a potravin, ale také respektuje zdraví lidí, zvířat a ochranu základních složek životního prostředí. Přesto ale ve společnosti vzrůstá averze vůči ochraně rostlin a zemědělství obecně právě ve vztahu k životnímu prostředí.
Motivovala nás k hlubšímu studiu této problematiky, protože u příkladu fytopatogenních hub na rostlinách někdy neexistuje nebo je málo účinná dostupná biologická či chemická ochrana.
Kromě toho, že nám zodpověděla všechny naše dotazy k problematice ochrany rostlin, rozdala nám letáčky ke studiu rostlinolékařství na Mendlově univerzitě v Brně, tužky a sladkosti…
Jako poděkování jsme paní docentce předali kytičku. Přednášky se zúčastnili žáci 3. a 4.ročníku oboru vzdělání Zahradnictví, žáci nástavbového studia a odborní učitelé naší školy.
Děkujeme za zajímavou besedu a určitě někdy příště na shledanou.

iKAP JMK II /šk. rok 2021-2022

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zájmové kroužky

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány  
v  odborných učebnách a v laboratořích školy. Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.

Středa 14.00 – 15.30 hod 1x za 14 dní. Zahájení 22. 9. 2021.

Náplň a činnost kroužků:
Floristický kroužek – obsah a náplň kroužku: základní sortiment rostlin, floristické techniky, jarní floristika, adventní floristika, vypichovaná miska, kytice vázaná, práce s tavnou pistolí, práce se sušeným materiálem, BOZP . Žáci budou pracovat s živým rostlinným materiálem, sušenými rostlinami. Dále budou používat přízdoby, drobný floristický materiál. Při práci budou využívat floristické nářadí, tavné pistole. Důraz bude kladen na estetickou i odbornou stránku. Budou rozvíjeny pracovní kompetence, kompetence odborné. (Mgr. Jitka Houšťová, Mgr. Dana Tichoňová)
Mechanizační kroužek – obsah a náplň kroužku: seznámení se zahradní technikou, rozvíjení manuální zručnosti žáků ve strojírenské oblasti, údržba a používání zahradní techniky, zásady ekologického zahradnictví, BOZP. Žáci budou pracovat se zahradnickým nářadím
a náčiním, s technickými stavebnicemi. Za pomoci učitelů budou používat travní sekačky a travní traktory. Budou rozvíjeny kompetence
k pracovnímu uplatnění, odborné kompetence. Žáci budou vedeni k manuální činnosti. (Ing. Dušan Murčo)
Ekologický – obsah a nálň kroužku: práce s mapou, orientace v přírodě, poznávání přírodnin, rostlin a živočichů, aplikace získaných poznatků při praktických dovednostech, pobyt v přírodě, ekologické třídění odpadů . Při práci s žáky budou rozvíjeny občanské a sociální kompetence, kompetence k řešení problémům.. Žáci budou vedeni k ochraně přírody a ekologickému způsobu života. Při práci budou používat laboratorní techniku, pomůcky na odchyt živočichů, zařízení na odběr půdních vzorků. Při práci budou využívat výpočetní techniku ke zpracování získaných údajů. (Mgr. Vladimír Šácha)

Biologický – chemický – obsah a náplň kroužku: poznávání rostlinného a živočišného materiálu, mikroskopování, sestavování herbáře, BOZP, práce s laboratorní technikou, základní laboratorní dovednosti, reakce chemických látek. Žáci budou pracovat s mikroskopem, budou se učit připravovat vzorky pro mikroskopování. Žáci budou provádět důkazy na přítomnost chemických látek, naučí se pracovat s laboratorním sklem a základními laboratorními přístroji. U žáků budou rozvíjeny kompetence
k řešení problémů, odborné kompetence a kompetence k pracovnímu uplatnění. (Ing. František Kadaňka, Ing. Jana Pavlačková)

 

Na konci každého školního roku proběhne soutěž mezi žáky v jednotlivých kroužcích – jízda zručnosti, zhotovení floristického výrobku na dané téma, poznávání rostlin, práce s mapou apod.

iKAP JMK II

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro období 2020 – 2023 podporu v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání v celkové výši 2 605 754 Kč.

Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce s dalšími subjekty zejména se základními školami a středními školami, na spolupráci školy s odbornými firmami a tím přiblížit žákům nové trendy ve všech oblastech zahradnictví. Vybavit a zmodernizovat laboratoře a odborné učebny školy. Nové poznatky dále využívat při výuce našich žáků.

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, vám nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány  v  odborných učebnách a v laboratořích školy. Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.

Seznam kroužků:
• Floristický
• Mechanizační
• Ekologický
• Biologicko-chemický

V průběhu roku budou pro žáky naší školy probíhat odborné přednášky a floristický seminář zaměřený na nové trendy ve floristice.

Žáci naší školy budou sdílet laboratoře GJB Ivančice: fyzikální, biologickou a chemickou. Naši učitelé budou spolupracovat s učiteli GJB při přípravě úloh v laboratořích, jejichž splnění je nutné ke splnění školních vzdělávacích programů 3x ročně.

Na naší škole naopak pro žáky GJB Ivančice a jejich učitele připravíme práci v učebně floristiky, v učebně mechanizace a v odborných ekologických učebnách. Sdílení bude probíhat 3x ročně.

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace