Search
Close this search box.

Kreativní škola-šablony

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií

Kreativní škola

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro období 1.9. 2019 – 31.8. 2021 podporu v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro realizaci projektu
„Kreativní škola“ – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013027

Program je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol,
na spolupráci odborníků z praxe se školami.

V průběhu realizace projektu bude poskytnuta personální podpora žákům ohrožených školním neúspěchem, podpora odborné přípravy žákům včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Prohloubí
se profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce.

V rámci projektu bude prohloubena spolupráce pedagogických pracovníků a odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů.

Projekt je zaměřen na žáky a pedagogy nejen ve škole, ale i na domově mládeže.