Search
Close this search box.

Aktuality

Vyhlášení voleb do školské rady pro období 2023-2026

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a Volebního řádu schváleného Radou JMK usnesením č. 402/10/R 64 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

• Kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře se stručnou charakteristikou kandidáta do 15:00 hodin 16. října 2023 na sekretariátě školy, poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány nebo emailem vaculíkova@skolarajhrad.cz
• Kandidátka bude zveřejněna 17. října. 2023 ve vestibulu školy a na webových stránkách školy www.skolarajhrad.cz
• volba kandidátů z řad pedagogických pracovníků a zletilých žáků se uskuteční 19. října 2023 v aule školy od 12:30 do 13:15 hod.
• volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva
• volí se 2 zákonní zástupci nezletilých žáků a 1 zletilý žák
• volí se 3 pedagogičtí pracovníci školy

Další aktuality