Search
Close this search box.

Aktuality

Žáci naší školy dokončili výsadbu dřevin v biocentru za Rajhradem

Naši žáci oboru Ekologie a životní prostředí a žáci oboru Zahradnictví, dokončili na obecním pozemku města Rajhrad – biocentru výsadbu stromků. Část žáků sázela, část sledovala tuto akci online a pak žáci napsali na toto téma seminární práce, viz úryvky níže.
Projekt může být inspirací pro další vlastníky pozemků mimo zastavěné území obce, kteří mají zájem vysadit zeleň. Mohou podat žádost do Programu péče o krajinu, využít dotace a pomoci krajině.

Úryvky ze seminárních prací našich žáků:
I když to s uskutečněním projektu ,,Výsadba části biocentra RBC 211 v k.ú. Rajhrad‘‘ nevypadalo vůbec dobře, kvůli situaci kolem Covid-19, přece jen se studenti a učitelé nedali zastrašit a pustili se do sázení stromů. Sice v omezeném počtu, ale i tak to zvládli. (Karolína Musilová, 4.E.)
7. a 8. října 2020 bylo za městem vysazeno 200 ks dřevin 9 druhů potenciální vegetace tvrdého luhu jilmové doubravy: v převaze dub letní (80 ks) a dále jilm vaz (20 ks), jasan ztepilý (20 ks), habr obecný (20ks), lípa malolistá (20 ks), javor babyka (10 ks), olše lepkavá (10 ks), střemcha obecná (10 ks), a svída krvavá (10 ks). Výsadba byla provedena jamkovou sadbou, doplněná opěrným kůlem a individuální ochranou před okusem zvěří. (Markéta Frýzová, 3.E.)
Výsadby provedli studenti oboru Ekologie a životní prostředí pod vedením učitelů odborných předmětů Mgr. Ing. Ladislava Hanuše, Ph.D., a Mgr. Martina Slaniny a studenti oboru Zahradnictví pod vedením učitelů odborného výcviku Jana Kratochvíla a Hany Kašparcové. (Monika Janštová, 4.E.)
Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. věnovala práci studentů a učitelů. Materiál byl z velké části hrazen dotací 37.700 Kč z Ministerstva životního prostředí a z finanční spoluúčasti města Rajhrad. (Dušan Martínek, 4.E.)
Projekt se uskutečnil v rámci Programu péče o krajinu, a jeho podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Žadatelem projektu bylo město Rajhrad. Dokumentaci včetně kalkulace rozpočtu připravili učitelé. Předmětem projektu byla v roce 2020 výsadba nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci v jihozápadní části regionálního biocentra na ploše 1 354 m2. (Kristýna Nedzová, 4.E.)
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Jinak řečeno je to prostor, který poskytuje podmínky pro existenci původních společenstev v krajině. (Anna Horáková, 4.E.)
Studenti v rámci praktické výuky dále např. odstraňují nálety invazivních druhů rostlin, podílí se na managementech maloplošných zvláště chráněných území, vyrábí a vyvěšují ptačí budky, likvidují drobné skládky odpadů, nebo provádějí právě výsadby biocenter a biokoridorů. (Pavel Stejkora, 3.E.)
Na této výsadbě se podíleli studenti na praxi, ale v budoucnu by se do dalších úpravy chtěli zapojit i zbylé ročníky, které se kvůli distanční výuce nemohly zúčastnit. (Kateřina Novotná, 3.E.)

Ladislav Hanuš

Odkazy:
ÚSES https://www.mzp.cz/cz/uzemni_system_ekologicke_stability
Program péče o krajinu http://www.dotace.nature.cz/ppk-volna-krajina-programy.html
web oboru Ekologie a životní prostředí https://ekorajhrad.wgz.cz/
Město Rajhrad http://novy.rajhrad.cz/

. 

Další aktuality