Search
Close this search box.

Comenius II

COMENIUS II

název: „Europa-Comenius-Garten“
typ projektu: multilaterální partnerství škol v rámci programu Comenius NAEP
partnerské země: Belgie (koordinátor), Německo, Polsko, Rakousko, Estonsko, Česká republika
grant NAEP: 12 zahraničních mobilit

V rámci projektu „Europa-Comenius-Garten“ spolupracuje 6 evropských zahradnických škol z Belgie (Eupen), Německa (Münster), Polska (Bielsko-Biala), Rakouska (Langenlois), Estonska (Räpina) a Česka (Rajhrad). Cílem partnerství je vzájemná výměna informací o průběhu zahradnického vzdělávání na zúčastněných školách. Projekt by chtěl v rámci plánovaných zahraničních mobilit přispět k prohloubení vzájemných výměnných pobytů žáků a učitelů, k jejich dalšímu odbornému vzdělávání a zvýšení kompetence v cizím jazyce. Organizací a účastí na mezinárodních odborných zahradnických soutěžích a zahraničních praxích umožnit srovnání výsledků a standardů zahradnického vzdělávání v jednotlivých zemích. Chce napomoci aktualizovat vzdělávací programy jednotlivých škol, zkvalitnit zahradnické vzdělávání a tím přispět i k lepšímu uplatnění absolventů zahradnických škol na evropském trhu práce. V rámci partnerství bude organizována společná odborná praktická výuka žáků a učňů v oblastech jako jsou např. zahradnická produkce, floristika, sadovnictví, krajinářská tvorba, budou pořádány odborné exkurze do zahradnických podniků, apod. Školní jazykový lexikon odborných termínů bude rozšířen o estonštinu a polštinu. Ke společným produktům bude patřit v rámci praktické výuky sadovnické tvorby i založení „Evropské zahrady Comenius“ na pozemku polské školy.

Produkty projektu „Europa-Comenius-Garten“ a jejich dostupnost

1) Europa-Comenius-Garten – společná internetová stránka koordinátora s informacemi o projektu http://www.zawm.be/02_aus_weiterbildung/04_berufsgruppen/02_gaertner.html

2) Evropské mistrovství mladých zahradníků 2010 – video o odborné soutěži http://www.youtube.com/watch?v=UlBlNwK03T4

3) Školní lexikon odborných zahradnických výrazů (Schülerlexikon für Gartenbaufachausdrücke) http://www.zawm.be/02_aus_weiterbildung/04_berufsgruppen/02_gaertner.html

3) Europa-Comenius-Garten – brožura o založení zahrady a sadovnické realizaci na pozemku polské školy k nahlédnutí – SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad

4) Internetová stránka o realizaci projektu na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad www.skolarajhrad.cz

5) Projekt a sadovnická realizace českého segmentu Evropské zahrady Comenius www.skolarajhrad.cz

Diseminace projektu – šíření informací o projektu

Šíření informací v rámci školy:
žáci, rodiče, učitelský sbor, veřejnost – internetová stránka projektu v rámci webové stránky školy, nástěnky v budově školy, informace na třídních schůzkách, náborech, poradách pedagogického sboru, v rámci těchto akcí prezentace mobilit

Média – tisk: více článků v odborném a místním tisku

časopis: Zemědělská škola
Comenius II a rajhradská zahradnická škola (6/2010-11)
Evropská zahrada Comenius (10/2010-11) – v tisku
Výměnné pobyty brněnských zahradníků (4/2009-10)
Brněnská růže 2010 (5/2010-11)
Setkání pedagogů ve Švýcarsku (3/2010-11)

Zahradník
Ohlédnutí za pěti ročníky Mistrovství mladých zahradníků (1/2011)

místní periodikum:
Naše Bohunice
Bohuničtí zahradníci a evropská zahrada (1/2011)
Bohuničtí zahradníci v Belgii (11/2009)
Úspěšní bohuničtí zahradníci (12/2009)

Jiné: prezentace projektu v rámci semináře OŠ JMK a NAEP pro školskou veřejnost k evropským programům v lednu 2011 v Brně

Společné praktické vyučování se ZAWM Eupen 18. – 24. 6. 2011

Společně se dvěma studentkami jsme se zúčastnili praktické výuky a praktických závěrečných zkoušek na naší partnerské škole v belgickém Eupen.

Náplní praktické výuky byla:

Spolupráce ve floristickém obchodě, prohlídka podniku specializovaného na pěstováním orchidejí, prohlídka okrasných školek, arboreta a botanické zahrady, seznámení s chodem největší holandské květinové burzy, prohlídka města Eupen.

Praktické zkoušky prověřily znalost sortimentu okrasných květin a dřevin, schopnosti obsluhy a údržby zahradní mechanizace, rychlost a zručnost při zakládání zahrady podle plánu.

Ing. Pavla Plevová

Soutěž Lipová ratolest, Olomouc květen 2011

Ve dnech 4.-6. května 2011 uspořádal Svaz zakládání a údržby zeleně 4. ročník soutěže Lipová ratolest. Tento rok se do soutěže aktivně zapojilo město Olomouc a poskytlo tak soutěžní plochy ve „Fontánkové aleji“ na Výstavišti Flora Olomouc.

Soutěže se zúčastnilo 10 čtyřčlenných družstev budoucích mladých zahradníků. Jejich úkolem bylo během 3 dnů zrealizovat sadovnické dílo od zahradního architekta Ing. Radka Pavlačky a jeho spolupracovníků. Za naši školu vyrazili do boje studenti 2. a 3. ročníku, a to Eliška Sedlářová, Michaela Kocmanová, Vít Dohnálek a Michael Dukát.

Soutěžní plochy studentům zahradnických škol nabídly nejen možnost vyzkoušet svou řemeslnou zručnost při pokládání dlažby, travního koberce či výsadbě stromu s jeho ukotvením, ale i kreativní přístup při tvorbě suťových polí či výsadbě trvalek. Další nenahraditelnou zkušeností byla nutnost spolupráce se zahradními architekty, kteří během soutěže korigovali práci soutěžících na jejich projektu. Této spolupráci a nutnosti komunikovat s investory se studenti ve svém budoucím povolání jistě nevyhnou.

Někteří studenti vynikali ve své práci natolik, že se i mezi porotci našli takoví, kteří jim nabídli možnost brigád v jejich vlastních podnicích, což je velkou výhodou pro budoucí uplatnění v oboru.

Díky Lipové ratolesti si tak odnesli opravdu cenné a nenahraditelné zkušenosti i pracovní nabídky, a hlavně velké nadšení pro další studium a praktickou zahradnickou činnost. Také proto je tento typ soutěže velmi prospěšný pro studenty odborných škol a rádi bychom tímto krátkým textem vyjádřili své díky všem organizátorům Lipové ratolesti i zástupcům města Olomouc, protože Ti všichni našim studentům umožnili tento někdy nelehký krok blíže k budoucímu zaměstnání.

Ing. Jitka Bezděkovská

Závěrečná realizace projektu a osázení české části „Evropské zahrady Comenius“ („Europa-Comenius-Garten“), Bielsko-Biala Polsko duben 2011

v rámci 7. semináře Pracovního společenství evropských učitelů zahradnictví v partnerské škole Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg v Münsteru ve SRN ve dnech 26. – 30.4. 2011

<>Na programu semináře bylo jednání o probíhajících a plánovaných společných akcích a výstupech projektu Comenius, ale i o nově podaném projektu Leonardo da Vinci a o možnostech výměnných praxí našich studentů ve zúčastněných evropských zemích. Proběhlo také zpětné hodnocení posledního Evropského mistrovství mladých zahradníků v Estonsku a perspektiva nového ročníku v Lucembursku. Součástí byla již tradičně i řada exkurzí do špičkových zahradnických firem a vzdělávacích zařízení. 

Zúčastnili se zástupci 17 zahradnických škol ze 14 evropských zemí, včetně všech partnerských škol projektu „Europa-Comenius-Garten“. Nově přibyli odborní učitelé z Litvy, Slovenska, Slovinska a Švédska.

Ing. Pavla Plevová, Mgr. Helena Badalová

Popis finální podoby projektu českého segmentu Evropské zahrady Comenius

autor návrhu: Ing. Jitka Bezděkovská ve spolupráci s Mendelovým muzeem Brno a žáky oboru zahradnictví SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad

Hlavní myšlenkou úpravy je symbolické vyjádření prvního Mendelova fenotypového zákonu o uniformitě hybridů. Návrh odkazuje na dílo velkého Brňana Johanna Gregora Mendela.

Křížením dominantně homozygotní rostliny (tj. rostliny se shodnými variantami genu pro dominantní znak, zde červená) s recesivně homozygotní rostlinou (tj. rostliny se shodnými variantami genu pro recesivní znak, zde bílá) vznikne v první generaci uniformní potomstvo, květy mají barvu dominantního rodiče – červenou, ale jsou heterozygotní. Po jejich vzájemném křížení se v další generaci objevují obě původní barvy květů v poměru 3:1, tj. v tomto případě ¾ rostlin mají červené květy a ¼ bílé.

Pro vyjádření tohoto zákonu jsme místo rostlin použili dlažbu o různé barevnosti. Barevné schéma dlažby vyjadřuje dominantního a recesivního rodiče a barevné kombinace následujících generací vzniklých dalším křížením. Dlažba je umístěná v centru sadovnické úpravy předem daného tvaru. Kolem dlažby je štěrkové pole a celý tento centrální prostor slouží zároveň jako pochůzná plocha pro studenty, kteří se tak pohodlně dostanou k záhonu s rostlinami. Tento záhon slouží k výuce daného sortimentu trvalek. Tím je splněna didaktická funkce segmentu.

Školní kolo soutěže o návrh české části „Evropské zahrady Comenius“ na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad

  • uskutečnilo se v prosinci 2010
  • zástupci Comenius týmu, zejména učitelé odborných zahradnických předmětů, vybrali nejlepší žákovské návrhy pro realizaci českého segmentu
  • tyto návrhy vytvořili žáci školy v rámci výuky sadovnictví a sadovnické tvorby
  • autoři nejlepších návrhů mají právo účastnit se samotné realizace a osázení našeho pozemku v dubnu 2011 v areálu polské partnerské školy v Bielsku-Biale
  • na jejich základě bude pod vedením Ing. Jitky Bezděkovské ve spolupráci s Mendelovým muzeem v Brně vypracován konečný projekt české části

Brněnská růže 2010 (Česká republika)

I tento ročník floristické soutěžě a výstavy Brněnská růže, jehož spolupořadatelem je tradičně i naše škola, a který se uskutečnil ve dnech 12. – 14. listopadu 2010, se stal součástí aktivit projektu Comenius a lze říci, že byl v mnoha ohledech výjimečný.

Byl to totiž patnáctý a tedy jubilejní ročník a tomu bylo přizpůsobeno i „sváteční“ téma – svatební floristika. Mimořádný byl i počtem účastníků, a to i zahraničních, takže i velmi vhodně zvolený, působivý prostor konventu kláštera Milosrdných bratří doslova „praskal ve švech“. To ale neubralo na entuziasmu všech zúčastněných – soutěžících i pořadatelů. Ze zahraničních partnerských škol projektu Comenius se tentokrát soutěže v kategorii juniorů zúčastnili dva žáci ze zahradnické školy v Langenlois (Rakousko) a tři ze školy ZAWM Eupen (Belgie). Hosty a doprovodem byli i tři žáci ze školy v německém Münsteru a pět učitelů těchto škol. Úkolem soutěžících bylo tentokrát zhotovit svatební kytici pro nevěstu, kytici pro maminku a přízdobu vlasů pro nevěstu. K mimořádným zážitkům patřil i závěrečný večer spojený s vyhlášením výsledků, který byl oživen klasickou hudbou houslového kvarteta a s mimořádným zájmem sledovanou přehlídkou soutěžních svatebních kytic. Všechny přítomné potěšily výborné výsledky žákyň naší školy v kategorii juniorů i druhé místo žákyně z partnerské rakouské školy v kytici pro maminku.

V rámci této aktivity jsme pro naše hosty připravili i jiný doprovodný program. Zahraniční žáci a učitelé si prohlédli areál pracoviště Brno-Bohunice – školu a školní zahradnictví, zúčastnili se besedy se studenty v rámci hodin němčiny a angličtiny, byli hosty na stužkovacím večírku třídy 4.AB, absolvovali prohlídku Muzea J. G. Mendela, pivovaru Starobrno a města Brna aj.

Důležitou součástí brněnského setkání bylo i jednání všech zúčastněných partnerských škol, ke kterému byla přizvána i zástupkyně školy z Piešťan, o dalším průběhu a plánovaných akcích probíhajícího projektu “Europa-Comenius-Garten“ ale i o nově připravovaném projektu.

Všem učitelům a žákům, kteří se na této akci spolupodíleli, děkujeme.

Mgr. Helena Badalová

Räpina (Estonsko) 2010

Od 1. do 5. září 2010 se v estonském městečku Räpina konalo Mistrovství Evropy mladých zahradníků zemí Evropské unie.

Sjelo (spíš slétlo) se sem 25 týmů ze 17 zemí: z Německa, Rakouska,Maďarska, Polska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Belgie, dále z Finska, Švédska, Švýcarska, Itálie, Holandska, Slovinska, Slovenska, České republiky a Estonska. Tým z naší školy cestoval autem, konkrétně Petra Kulíšková ze 4.AB, Soňa Vojdulová ze 4.BB a Eduard Varmuža z 3.AB, jako doprovod Ing. Pavla Plevová a Ing, Bohumil Zavadil – přes Polsko, Litvu, Lotyšsko, po Pobaltské magistrále, na mnoha místech jediné zpevněné komunikaci. Hlavní náplní byla vlastní soutěž. První den se soutěžilo v trojčlenných mezinárodních týmech. Jednotlivě nebo společně se plnily úkoly čistě odborné nebo prosté, stmelující kolektiv – v učebnách či na pozemcích školy: poznávání druhů rostlin, určování chorob a škůdců, výroba ptačí budky nebo strašáka. Druhý den se utkaly týmy národní ve dvou disciplínách: ve floristice, kde trojice zhotovovala vypichovanou misku a vázanou kytici, obojí předepsaných rozměrů, a dále zakládala sadovnickou úpravu podle předloženého plánu. Hostitelská zahradnická škola v Räpině se svého organizačního úkolu zhostila na výbornou. Třetí, poslední den nás místní učitelé protáhli zahradnickými podniky nejvyšší kvality, botanickou zahradou v Tartu, lázeňským městečkem, postaveným na léčebných účincích rašeliny, skanzenem. Po oba dny soutěže pršelo, srážkový úhrn dělal 47 mm, nasazení týmů bylo ale obrovské. Oficiálním jazykem soutěže byla angličtina, mnozí si však pomáhali posunky nebo úsměvem. Tím nejdůležitějším přece nebylo dobré umístění , ale navázání kontaktů s jinými mladými zahradníky společné Evropy, společné budování Evropské unie od základu.

Ing. Pavla Plevová

Popis plánu zahrady Europa-Comenius-Garten 2010

Europa-Comenius-Garten 2010 v Bielsku-Biale

Popis plánu zahrady podle vítězného polského projektu a podmínky pro návrh výsadby

Kompozice zahrady je založena na geometrickém členění obdélníkového půdorysu, proto svým rozvržením patří k formální zahradní architektuře typické pro historická období. Půdorys zahrady protínají 3 hlavní osy a rozdělují danou plochu na 6 pravidelných polí ve tvaru obdélníku s obloukovitě vykrojenými rohy. Každá část je lemovaná nízkým živým plotem z tvarovaného buxusu. Z vnitřní strany je živý plot doplněný úzkou linií drobných valounků, která kopíruje jeho tvar. Uprostřed kompozice, v místě protnutí hlavních os, jsou 2 odpočinkové plochy kruhového tvaru, a to: ohniště a posezení (stůl s lavicemi). Kratší protilehlé strany obdélníkové kompozice jsou lemované výsadbou listnatých stromů typických pro účastníky daného projektu (Polsko, Německo, ČR, Belgie, Rakousko, Estonsko). Každý z účastníků bude volit typický strom pro jeho zemi. Delší protilehlá strana kompozice je dotvořená „suchou řekou“ nepravidelného tvaru, vymodelovanou trojbarevnou vrstvou valounů. Hranice řeky jsou místy osázené rostlinami. Přechod řeky umožňují obloukovité dřevěné mostky. Na protější straně od řeky kompozice vyúsťuje v nepravidelnou plochu s altánem s pergolou, který poskytuje posezení a úkryt před sluncem. Prostor kolem této stavby je dotvořen záhony s výsadbou rostlin. Pole, které bylo vybráno pro Českou republiku, se nachází na kraji kompozice a je na slunci. Segment bude založen na geometrickém členění (jako v historických pravidelných zahradách). Osázení rostlinami bude libovolné. Mohou být použité výsadby trvalek, bylin, ale nenáročné na údržbu. Pole s výsadbami budou sloužit k výuce studentů. Je proto nutné počítat s označením rostlin (lze vymyslet i originální označení) a jejich snadnou přístupností v daném prostoru. V návrhu musí být použité typické národní prvky.

Vyhlášení podmínek soutěže na projekt českého pole na naší škole: září 2010

Doba osázení české části v Polsku: cca polovina dubna 2011

Slavnostní otevření zahrady a vyhodnocení soutěže o nejlepší segment: konec dubna 2011

Vítězný projekt „Evropské zahrady Comenius“ ze soutěže v polské zahradnické škole v Bielsku-Biale

Pracovní setkání zástupců partnerských škol projektu Comenius v Polsku

Další akcí uskutečněnou v rámci partnerství projektu Comenius NAEP »Europa- Comenius-Garten« 2009-2011 bylo setkání zástupců partnerských škol z Belgie, Polska, Rakouska, Německa a Česka v Polsku od 23. do 25. dubna 2010. Hostitelem a organizátorem této pracovní schůzky byla zahradnická škola »Zespol Szkol Ogrodniczych« ve městě Bielsko-Biala. Proběhlo zde především seznámení s vítězným návrhem podoby »Evropské zahrady – Comenius«, který vzešel ze soutěže pořádané polskou školou. Její založení má být jedním z výsledných produktů tohoto projektu Comenius. Zúčastněné školy diskutovaly o časovém horizontu plánovaných prací, výběru a dodávce materiálu, podmínkách daného projektu a realizaci společných ploch. Na místě si zúčastnění prohlédli plochy pozemku určené pro jednotlivé země, posoudili stanoviště, jeho velikost, polohu atd.

Ve zbývajícím čase se žáci a vyučující seznámili se zdejší školou, systémem výuky, školním zahradnictvím, zhlédli zahradnické trhy pořádané školou v Bielsku a významné zahradnické firmy a podniky, ve kterých probíhají i odborné praxe polských žáků. Vyslechli přednášku na téma »Beispielhafte Objekte der Landschaftsarchitektur in Polen« (Ukázkové příklady zahradní architektury v Polsku) a v neposlední řadě navštívili i některé kulturní památky zdejšího kraje – zámek a zámecký park Pszczyna.

Floristická soutěž Brněnská růže 2009

Účast žáků z Langenlois (Rakousko) a Bielska-Biale (Polsko) na floristické soutěži Brněnská růže 2009

Druhou společnou akci partnerství projektu Comenius 2009-2011 „Europa-Comenius-Garten“ organizovala naše škola a byla spojena zejména s výměnou teoretických znalostí a především praktických dovedností v oboru floristika a aranžování květin. Při příležitosti floristické soutěže a výstavy soutěžních prací „Brněnská růže 2009“, jejímž spolupořadatelem je i SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, se setkalo v době od 5. do 7. listopadu 2009 osm žáků a čtyři učitelé z rakouské školy v Langenlois a polské v Bielsku-Biale s našimi učiteli a žáky. Zahraniční hosté navštívili výuku floristiky, prohlédli si učebnu aranžování, areál školy a školního zahradnictví. Především se však spolu s českými zástupci (dvě žákyně 4. ročníku) zúčastnili samotné náročné soutěže v kategorii juniorů. Jejich úkolem bylo tentokrát zhotovit dárkovou kytici vázanou ze živých květů, dále přízdobu hrnkové rostliny a jako třetí úkol poté i obraz ze sušených a umělých rostlin. Ve zbývajícím čase zástupci zúčastněných partnerských škol diskutovali o dosavadním a následném průběhu akcí a úkolů spjatých s projektem, vyměnili si cenné postřehy a zkušenosti ze soutěže a prohlédli si Brno.

Pflanzentaufe Cuphea Vienco 2009 v rámci projektu Comenius

Křest rostliny Cuphea Vienco

V době od 11. do 13.9.2009 se účastnily 2 studentky oboru Zahradnictví z brněnského pracoviště spolu se svojí učitelkou setkání studentů a učitelů zahradnických škol spolupracujících v rámci programu Comenius v Německém Münsteru. Ve skupině 30ti účastníků byla zastoupena škola Belgie, České republiky, Estonska, Polska , Rakouska, Lucemburska a Švýcarska, další třicítku tvořili studenti německých zahradnických škol, kteří si rozšiřují svoji profesionalitu nadstandardním vzděláváním pod názvem Wolbecker Top Modell. Hlavním organizátorem byl Johannes Peperhove, ředitel vzdělávání na W.E.K. Berufskolleg v Münsteru a současně vedoucí projektu Wolbecker Top Modell. Cílem bylo: – prostřednictvím přednášky poznat metody šlechtění rostlin, pomocí interaktivních her pochopit fungování kolektivu v podniku, který se takovouto prací zabývá, seznámit se se sortimentem a pracovními metodami podniku, který se zabývá šlechtěním a pěstováním mladých rostlin ve světovém měřítku – firmou GGG Grunewald, na slavnostním večeru společně pokřtít novou odrůdu balkonové květiny, Cuphea Vienco – a to podle formule pozvání“Zahradníci budoucnosti křtí rostlinu budoucnosti“. Evropské společenství mladých zahradníků, stejně jako jejich učitelé, se setkávají každým rokem na vlastním kongresu, aby se lépe poznali. Jejich cílem je motivovat mladé lidi k cestě do zahraničí, aby tam získali praktické zkušenosti. Evropa se otevřela a zapálení učitelé pomáhají naplňovat tento kontinent životem.