Mezinárodní spolupráce 2006-2008

Mezinárodní spolupráce 2006-2008

Odborná praxe polských studentů 2008 (Česká Republika)

Praxe polských zahradníků (Česká Republika)

Ve dnech 13.4. – 26.4. 2008 pobývala na pracovišti školy v Brně-Bohunicích skupina studentů krajinářství z polského Zespolu Szkol im. Stanislava Staszica w Bialej. Naše škola jim poskytla zázemí pro absolvování praxe. Kromě práce ve školním podniku AGRO Brno – Tuřany se studenti pod vedením svého učitele, pana Pavla Antoniče, seznámili s pamětihodnostmi a zajímavostmi Brna a okolí. Velmi zajímavý a poučný byl přátelský večírek, během něhož měli naši žáci možnost seznámit se s činností a chodem polské zahradnické školy, ale také ochutnat polské speciality a naučit se polské písně. Tato akce byla další z příležitostí k multikulturní výchově žáků a k navázání nových mezinárodních kontaktů.

Seminář Brno 2008 (Česká Republika)

4. seminář Společenství učitelů zahradnických škol zemí EU (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Gartenbaulehrerinnen und Gartenbaulehrer)

se konal na pracovišti školy v Brně – Bohunicích ve dnech 24.3.-29.3.2008 za účasti 26 učitelů ze 7 evropských zemí (Německo, Rakousko, Estonsko, Maďarsko, Švýcarsko, Belgie, Česká republika).

Pracovní část programu byla věnována hodnocení a dalším perspektivám vzájemné spolupráce zaangažovaných škol, především v rámci výměnných pobytů a zahraničních odborných praxí jejich žáků. Do této části se aktivně zapojili také žáci naší školy a zástupce žáků ze školy v belgickém Eupenu, kteří formou prezentací v německém či anglickém jazyce seznámili účastníky se svými osobními zkušenostmi, představami a náměty. Dále byly projednány organizační záležitosti a účast škol na dalším ročníku odborné mezinárodní soutěže mladých zahradníků, které se uskuteční na začátku příštího školního roku v rakouském Langenlois.

V programu nechyběla kulturně poznávací část, jejíž pestrý obsah se setkal s velkým zájmem všech zúčastněných: exkurze po Brně, výlet do Moravského krasu a do Lednice, návštěva pivovaru v Černé Hoře, návštěva habánských vinných sklepů, prohlídka zahradnických podniků v Brně a okolí. Milým společenským zážitkem bylo přijetí u hejtmana Jihomoravského kraje, pana Juránka.

Položením věnce ke hrobu J.G. Mendla na brněnském hřbitově vzdali zahradníci hold svému slavnému kolegovi.

Na závěrečném večeru představila Reet Palusalu svoji školu v estonské Räpině, kde se bude konat následující setkání.

Organizace a průběh 4. semináře byla pro naše pracoviště prubířským kamenem, prověrkou schopností a dovedností žáků i všech zaměstnanců. Celá akce vnesla do školy nebývalé oživení. Byly upevněny a navázány kontakty, které budou nadále využívány pro výměnné pobyty žáků a učitelů v zemích EU, které ve svých důsledcích – alespoň lze doufat- povedou k dalšímu zkvalitňování výchovy a vzdělávání našich žáků, především k rozvoji jejich odborných, sociálních a komunikačních kompetencí v duchu požadavků rámcového, potažmo školního vzdělávacího programu.

Mgr. Alena Skálová, zástupkyně ředitele

Odborná praxe studentů 2007 (Německo)

Z deníku praxe studenta SOŠ zahradnické

Zaměstnavatel: Grehard Borchers Baumschulen
Datum: 1.5.2007 – 8.6.2007

Koncem měsíce dubna mi byla školou nabídnuta šestitýdenní odborná praxe ve školkařském podniku. Již po přečtení samotného názvu pracoviště jste jistě pochopili, že se jednalo o praxi v zahraničí. Tuto skvělou nabídku jsem samozřejmě s nadšením okamžitě přijal, a tak jsem 28. dubna spolu s dalšími třemi studenty odcestoval do zahraničí. Cílem naší cesty bylo malé lázeňské městečko Bad Zwischenahn, vzdálené asi 45 minut cesty vlakem z Brém, v německé spolkové republice Dolní Sasko (Niedersachsen). Po příjezdu do cílové stanice jsme byli okouzleni všudypřítomnými plně rozkvetlými keři rododendronů a také tamní rovinatou krajinou tvořenou samými pastvinami a školkařskými podniky. Vždyť v oblasti Ammalandu (správní celek,něco jako v ČR okres) je možné napočítat přes 400 větších či menších podniků zabývajících se pěstováním okrasných dřevin. Mimo jiné zde sídlí také největší evropský pěstitel dřevin Bruns obhospodařující plochu větší než 400 ha. Gerhard Borchers, náš zaměstnavatel, je pěstitelem rododendronů, azalek a jiných stálezelených a jehličnatých rostlin (převážně druhy a kultivary rodů Ilex, Buxus, Pieris, Prunus, Pinus, Juniperus, Abies, Taxus). Spolu s jeho asi 25 stálými pracovníky jsme pomáhali obdělávat jeho školky o rozloze 90 ha. Firma nám poskytla bezplatné ubytování, jízdní kola (o jejichž kvalitě bych však dále raději nehovořil) pro dopravu do obchodu či blízkých měst. Stravování jsme si zajišťovali sami za peníze, které jsme si vydělali během pobytu (450 Euro za 6 týdnů). To vše bylo vykoupeno namáhavou manuální prací. Doba našeho příjezdu se totiž shodovala se začátkem sledu každoročně se opakujících jarních prací: Ostříhání všech rododendronů pomocí nůžek na živý plot → důkladné odstranění všech květů a poupat → vyplevelení porostu v blízkosti rostlin, popřípadě jejich okopávka → postříkání zbylého plevele herbicidem. To vše bylo nutné stihnout za co nejkratší dobu, a tak bylo naše pracovní tempo skutečně vysoké. Dokonce nám byly nabídnuty (a námi také využity) možnosti přesčasů, které byly odměněny 5 Eury/h. Týdně jsme pracovali 4 dny po 8,5 hodinách. Pátek byl určen pro odbornou exkurzi, která se však v několika případech bohužel nekonala pro nepřízeň počasí. Šest týdnů v Německu uteklo velice rychle a domů jsem si kromě dobrého pocitu odvezl nespočetné množství zážitků, nových zkušeností a v neposlední řadě také část výdělku, kterou jsem nestihl utratit. Jestliže by měl někdo zájem dozvědět se o našem pobytu něco více, jistě mu rádi odpovíme na všechny otázky. Stačí se obrátit na studenty: Martin Vymětal, Lukáš Honek, Oldřich Jakš, Stanislav Hušek.

Seminář Szentes 2007 - Maďarsko

Ve dnech 10. – 13.4. 2007 se zástupci naší školy (ředitel školy a 3 pedagogičtí pracovníci) zúčastnili mezinárodního semináře evropských učitelů zahradnictví, který se konal ve městě Szentes v Maďarsku. Cílem tohoto pravidelného setkávání je navázání spolupráce mezi jednotlivými zahradnickými školami v Evropě, zejména prostřednictvím krátkodobých pobytů na partnerské škole, dále účast žáků na mezinárodních soutěžích zahradnických dovedností a vytváření kontaktů mezi učiteli v rámci odborného zahradnického vzdělávání.

Semináře se zúčastnili učitelé ze zahradnických škol v Německu, Belgii, Estonsku, Francii a Švýcarsku. Součástí programu byly odborné exkurze do zahradnických podniků Arpádské nížiny, kde jsme byli seznámeni s technologií hydroponického pěstování rajčat a paprik, květin k řezu a s nejmodernější technologií předpěstování zeleninové sadby.

V roce 2008 bude pořádající zemí Česká republika a setkání se uskuteční na půdě SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad na pracovišti v Brně – Bohunicích.

Seminář Eupen 2006 - Belgie

V termínu od 18. do 22.4 2006 proběhlo zasedání „sdružení evropských učitelů zahradnictví – Arbeitsgemeinschaft europäischer Gartenbaulehrerinnen und – lehrer „-, které se konalo v ZAWM – vzdělávací centrum v Eupenu ve východní Belgii. Doplněno bylo odborným programem a exkurzemi.

Tato setkání začala před 36 lety jako německo – francouzská spolupráce a konala se vždy v týdnu po velikonocích. Účelem bylo podpořit mobilitu učitelů a evropské myšlení.

Ve skutečnosti přebíralo evropský charakter, proto se každý rok koná v jiné zemi Evropy. Letos byla hostitelem právě Belgie. Veškerou organizaci zajišťovali Esther Kirschfink a André Knauf, vyučující v ZAWM Eupen.

V loňském roce se této úlohy zhostilo vzdělávací středisko zahradníků v Grünbergu v Německu. Účastníky byli učitelé z Německa, Belgie, Francie, Švýcarska, Rakouska, Lucemburska, Maďarska a Estonska. Letos v Eupenu chybělo pouze Rakousko, nově se však zúčastnila díky SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad i Česká Republika.

Cíle sdružení jsou poznání oboru zahradnictví v partnerských zemích, srovnání a sladění struktury a obsahu vzdělávání v oboru zahradnictví, podpora evropských odborných zahradnických soutěží, jakož i podpora odborných praxí v podnicích a mezinárodní výměna studentů a učitelů. I proto jsou součástí programu četné návštěvy zahradnických podniků. Aby žáci a učitelé měli možnost osobně poznat potenciální partnery pro výměnné pobyty, proběhl mimojité jeden den exkurzí společně s učni zahradnictví a floristiky. Takto měli žáci možnost dovědět se něco více o jimi vybraných zemích a jejich kultuře. Dostatek času zůstalo účastníkům z osmi evropských zemí i k poznání Belgie a seznámení se s její strukturou.

Cílem tohoto setkání by ale samozřejmě měla být konkrétní dohoda. Proto se 27 účastníků domluvilo na konkrétním projektu programu Comenius. Tímto projektem podporovaným evropskou unií by měla být vedle programu Leonardo usnadněna a umožněna další výměna studentů a učitelů zahradnictví.

Johannes Peperhove, president sdružení, věří, že účastníci výměnných programů později snáze najdou odpovídající místo na trhu práce. Právě mládež by měla využít možnosti otevřené Evropy. Prostřednictvím žádosti – projektu Comenius by byla také možnost nabídnout učitelům praxi v zahraničí na více týdnů.