Search
Close this search box.

PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Popis oboru

KKOV:78-42-M/05
Délka vzdělávání:4 roky
Forma vzdělávání:denní
Základní podmínky pro přijetí:

Podrobná kritéria přijímacího řízení

Obor vzdělání je určen pro:dívky i chlapce
Způsob ukončení vzdělávání:maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Získané certifikáty:vysvědčení o maturitní zkoušce
řidičský průkaz skupin B, T (za úhradu)

Charakteristika oboru vzdělání

Studium je zaměřeno na všeobecně vzdělávací předměty přírodovědného charakteru. Obor je určen pro ty uchazeče, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách a zajímají se o botaniku, biologii člověka, chemii. Zároveň jsou absolventi tohoto oboru připravováni prostřednictvím odborných i volitelných předmětů pro život a pracovní uplatnění ve společnosti vyznávající strategii udržitelného rozvoje.

Uplatnění absolventů

Přírodovědné lyceum je koncipováno jako obecně odborné přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a s výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou svým obsahem a metodami práce významné pro rozvoj aplikovaného biologicko- chemického myšlení. Důraz je kladen na jazykové vzdělávání. 

Absolvent přírodovědného lycea je připraven především k terciálnímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména na fakultách přírodovědeckých, lékařských, biologických, zemědělských, potravinářských, chemických, pedagogických a dalších. 

Absolvent přírodovědného lycea získá kompetence potřebné i pro uplatnění se v laboratorních a biotechnologických provozech zpracovatelského, potravinářského a farmaceutického průmyslu i zemědělství a lesnictví, v jejich výzkumných a kontrolních oblastech, ve sféře šlechtění, pokusnictví a poradenství pro biotechnologie, ekologii a zemědělství a též ve státní správě v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a krajiny.

Učební plán

Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk a literatura 3 4 4 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Konverzace z anglického jazyka 2
Německý jazyk 2 2 2 2
Společenské vědy 1 1 1
Dějepis 2
Geografie 2
Biologie 3(1) 3(1)
Aplikovaná biologie 3(1) 2(0,5)
Chemie 3(1) 3(1)
Aplikovaná chemie 3(1) 2(0,5)
Fyzika 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2
Ekonomika a management 2 2
Environmentalistika 2 2 2 2
Technologické procesy 2 3 2 3
Biotechnologie 1 2
Mikrobiologie 2 1
Volitelné vyučovací předměty
Seminář z biologie 1) 2
Seminář z chemie 1)
Seminář z matematiky 2) 2
Seminář z anglického jazyka 2)
CELKEM 33 33 33 34

Vysvětlivky:
1 ) volitelný seminář z přírodovědného předmětu. Žák si povinně zvolí 1 ze seminářů dle svého zájmu.
2 ) volitelný seminář předmětu. Žák si povinně zvolí 1 ze seminářů dle svého zájmu.
3) číslo v závorce vyjadřuje počet hodin praktických cvičení z celkového počtu.

Profilová maturitní zkouška je tvořena 3 zkouškami:

 • Odborná zkouška 1 ústní zkouška – žák si zvolí jeden z těchto předmětů
 1. a) Biologie nebo
 2. b) Chemie nebo
 3. c) Matematika
 • Odborná zkouška 2 ústní zkouška – žák si zvolí jednu skupinu předmětů a) nebo b)
 1. a) Technologické procesy nebo
 2. b) Environmentalistika
 • Odborná zkouška 3
 1. odborná písemná práce a její obhajoba

Poznámky k učebnímu plánu

 1. Hodinové dotace předmětů jsou závazné, jejich rozdělení do ročníků je doporučeno a může být ve zdůvodněných případech, na základě hodnocení výsledků vzdělávání a zkušeností z výuky pro následující cyklus optimalizováno. Počet vyučovacích hodin během denní formy vzdělávání je 130. Týdenní počet povinných vyučovacích hodin v ročnících je 32 – 33.
 2. Žáci třetího ročníku si volí z nabídky povinně volitelných předmětů jeden předmět v rozsahu 2 hodin. Žáci čtvrtého ročníku si volí z nabídky povinně volitelných předmětů dva předměty každý v rozsahu 2 hodiny týdně. Volitelný předmět je otevřen, pokud se do něj přihlásí alespoň 8 žáků a pokud průměrný počet žáků v jednotlivých skupinách je alespoň 12 žáků. Pro nově nabízený volitelný předmět musí být zpracována učební osnova. Osnovu nově nabízeného volitelného předmětu schvaluje ředitelka školy jako dodatek k ŠVP. Doplněný volitelný předmět musí koncepčně zapadat do oboru Přírodovědné lyceum. Pro výuku povinně volitelných předmětů, které jsou vyučovány dle zájmů žáků, převážně formou projektového vyučování je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.
 3. Dělení tříd na skupiny se uplatňuje podle počtu žáků ve třídě a kapacity učeben v souladu s platnými předpisy stanovenými MŠMT, v souladu s RVP a ekonomickými možnostmi, především při výuce cizích jazyků a informačních a komunikačních technologií.
 4. Škola může nabídnout žákům návštěvu nepovinných předmětů, které nejsou započítávány do povinné hodinové dotace. Nepovinné předměty nemusí být stěžejní pro daný obor, ale příznivě ovlivňují duševní a fyzický rozvoj žáka nebo prohlubují jeho specifické individuální dovednosti či vědomosti. 
 5. Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů (školský zákon v platném znění).
 6. Témata Ochrany člověka za mimořádných událostí včetně výuky témat První pomoci jsou zařazena ve výuce předmětu Tělesná výchova, praktické nácviky se realizují formou jednodenního kurzu ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému podle platných metodických pokynů MŠMT.