Uchazeči

Obory vzdělání
Dny otevřených dveří
Výuka
Přijímací řízení
Stravování a ubytování
Virtuální prohlídka

Obory vzdělání

Na naší škole můžete studovat několik oborů. Délka studia je v rozmezí od 1 do 4 let. Zakončení studia je maturitou nebo výučním listem.

Přírodovědné lyceum

4 roky
     s maturitou    

Zahradnictví

4 roky
s maturitou

Ekologie a životní prostředí

4 roky
s maturitou

Zahradnictví nástavba

2 roky
s maturitou – denní studium

Zahradník

3 roky
s výučním listem

Zahradnictví zkrácené

2 roky
s maturitou

Zahradník zkrácené

1 rok
s výučním listem

Dny otevřených dveří

26.11. 2021 pátek 9:00 - 17:00

27.11. 2021 sobota 9:00 - 14:00

10.12. 2021 pátek 9:00 - 17:00

11.12. 2021 sobota 9:00 - 14:00

15. až 19. 12. 2021, v rámci Vánoční výstavy

9:00 - 17:00

7.1. 2022 pátek 9:00 - 17:00

8.1. 2022 sobota 9:00 - 14:00

Dny otevřených dveří ONLINE

12.2. pátek 16:00 -18:00

● níže uvedený odkaz je pro obor Přírodovědné lyceum a Zahradnictví nástavba:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce online

● níže uvedený odkaz je pro obor Zahradnictví, Zahradník:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce online

● níže uvedený odkaz je pro obor Ekologie a životní prostředí:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce online

Pozn.:
• pak „zrušíte“ okno Spustit aplikaci Microsoft Teams
• a pak klikněte na tlačítko „Pokračovat v tomto prohlížeči“, nebo „Používat Teams v Microsoft Edgi“

Dny otevřených dveří ONLINE

13.2. sobota 10:00-12:00

● níže uvedený odkaz je pro obor Přírodovědné lyceum a Zahradnictví nástavba:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce online

● níže uvedený odkaz je pro obor Zahradnictví, Zahradník:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce online

● níže uvedený odkaz je pro obor Ekologie a životní prostředí:

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce online

Pozn.:
• pak „zrušíte“ okno Spustit aplikaci Microsoft Teams
• a pak klikněte na tlačítko „Pokračovat v tomto prohlížeči“, nebo „Používat Teams v Microsoft Edgi“

Výuka

Teoretická výuka

Teoretická výuka probíhá ve dvou budovách školy, ve kterých je 16 učeben. Z toho je pět odborných, dvě počítačové, chemicko-biologická laboratoř a dva ateliéry pro výuku floristiky. Všechny učebny jsou vybaveny didaktickou technikou
a dataprojektory, v dalších učebnách je k dispozici interaktivní tabule.
Obě budovy školy jsou vybaveny WIFI připojením. Pro žáky je k dispozici studovna, posilovna a knihovna. V rámci areálu školy je venkovní hřiště pro míčové hry, s možností využití i ve volném čase.

Praktická výuka a odborný výcvik

Odborný výcvik a praktická výuka probíhá celoročně v odborných učebnách a ve sklenících přímo v areálu školy. Výuka ve vlastních prostorách je doplněna poznáváním reálných podmínek zahradnického oboru na individuálních odborných praxích.

Nedílnou součástí výuky jsou odborné exkurze do produkčních podniků, návštěvy, zahradnických výstav apod. K odborné činnosti žáků slouží také prostory pařenišť sloužící především k jarnímu rychlení zeleniny.

V ovocnářské oblasti je využívána ovocná a okrasná školka. V neposlední řadě žáci poznávají ušlechtilou práci na vinici.
V prostorech areálu školy jsou plochy pro nácvik vytyčování záhonů k pěstování letniček, cibulovin, trvalek
a také k produkčnímu pěstování zeleniny.

V dendrologické části školy poznávají žáci jednotlivé kultury okrasných stromů a keřů. Pro výuku ovocnictví jsou zde ukázkové sady a školky ovocných dřevin. Celý areál školy je využíván jak k výuce odborného výcviku a praxe, tak 
i k oddychu.

Odborný výcvik a praktická výuka je realizována také na pracovištích našich sociálních partnerů

Fotografie z praktického vyučování

sklenik_01

Přijímací řízení

1) Termíny přijímacích zkoušek

Obor1.kolo, 1.termín1.kolo, 2.termín2.kolo přijímacího řízení
Přírodovědné lyceumJPZ se nekoná*JPZ se nekoná*9. 6. 2021, JPZ se nekoná*
Zahradnictví5. 5. 2021 ŠPZ6. 5. 2021 ŠPZ
Ekologie a žívotní prostředí5. 5. 2021 ŠPZ6. 5. 2021 ŠPZ
Zahradnictví – nástavba (denní studium)ŠPZ se nekoná*ŠPZ se nekoná*9. 6. 2021, ŠPZ se nekoná*

▪ JPZ – Jednotná přijímací zkouška; ▪ ŠPZ – Školní přijímací zkouška – ukázky testů jsou níže
▪ Ke konání přijímací zkoušky dostane uchazeč vždy s předstihem od střední školy pozvánku

▪ Přijímací zkoušky (JPZ, ŠPZ) budou probíhat v prezenční formě

*V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ve znění zákona č.383/2005 Sb., zákona č.49/2009 Sb., a zákona č.178/2016 Sb., vyhláškou MŠMT č.244 /2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v  platném znění a v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č.j. 43073/2020-3, odst. IV, písm. b) rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky na obor vzdělání

78-42-M/05  Přírodovědné lyceum

41-44-L/51   Zahradnictví – nástavba (denní studium)

Žáci, kteří podali přihlášku na dané obory, jsou přijati ke studiu!

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vyvěšeno na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.

1a) Termíny přijímacího řízení

OborTermín2.kolo přijímacího řízení 
Zahradník19. 5. 20219. 6. 2021
Zahradnictví – zkrácené studium19. 5. 20219. 6. 2021
Zahradník – zkrácené studium19. 5. 20219. 6. 2021

2. kolo přijímacího řízení proběhne bez přijímacích zkoušek.

2) Kritéria přijetí

3) Pokyny pro přijímací řízení

a) Vyzvednout přihlášku

▪ Nejdříve si na vaší ZŠ vyzvedněte přihlášku, nebo si ji stáhněte na našem webu, nebo zde

▪ Přihlášku vyplňte.

b) Potvrdit údaje na ZŠ

▪ Dosažený průměrný prospěch z předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ: ▪ Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 - 0 bodů. ▪ Maximální počet bodů je 50 (hodnotí se pouze 1. pololetí školního roku 2019/2020).

c) Přiložit další doklady

▪ Podle Kritérií přijetí je nutné k přihlášce přiložit další dokumenty.

d) Podat přihlášku

▪ Přihlášku podejte (rozhoduje razítko na poště), nebo odevzdejte přímo našemu řediteli do 1. března 2021. Připomínáme, že přihláška musí být podepsaná žákem i rodičem.

▪ Jen dvě přihlášky! Připomínáme, že pro první kolo přijímacího řízení mohou být podány dvě přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé střední školy nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné střední škole).

e) Vyzvednout si zápisový lístek

▪ Na základní škole, nejpozději do 15. března.

f a) Pozvánka ke konání přijímací zkoušky

▪ Ke konání přijímací zkoušky dostane uchazeč vždy s předstihem od střední školy pozvánku.

▪ Pozn.: Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč JPZ ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se JPZ koná. Ředitel školy zasílá uchazeči pozvánku na oba dva termíny.

f b) Nekonání přijímací zkoušky

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ve znění zákona č.383/2005 Sb., zákona č.49/2009 Sb., a zákona č.178/2016 Sb., vyhláškou MŠMT č.244 /2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění a v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č.j. 43073/2020-3, odst. IV, písm. b) může rozhodnout ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky na obory vzdělání , kde počet uchazečů je nižší než počet přijímaných žáků. Žáci, kteří podali přihlášku na dané obory, jsou přijati ke studiu. Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vyvěšeno na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.

g) Výsledky

▪ Ředitel školy v případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou nebo nástavbového studia ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28.dubna 2021.

▪ Do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů "Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání", ředitel školy určí pořadí uchazečů a zveřejní ho na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Dokument MŠMT – Přijímací zkoušky –  ke stažení zde

4) Co dělat po přijímacím řízení

Co dělat po přijetí

▪ Po doručení rozhodnutí o přijetí nebo po té, co ve zveřejněném seznamu zjistíte, že jste přijati:

▪ musíte potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí (poslední den lhůty musí být zápisový lístek předán na poštu). Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.

▪ zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou

▪ v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy

Co když mě nepřijmou?

▪ Po doručení rozhodnutí o nepřijetí:

▪ je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

▪ v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky ke vzdělání pro další kolo přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne a podá přímo u ředitele střední školy, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

▪ sledují informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení na na našich webových stránkách viz níže, nebo na webových stránkách středních škol

2. kolo

Zahradník

úterý 15.05. 2019 bez přijímacích zkoušek.

Zahradnictví, Ekologie a životní prostředí

úterý 15.května 2019 v 08.00 hod.

Zahradník, zahradnictví (zkrácené)

úterý 15.05. 2019 bez přijímacích zkoušek

3. kolo

Zahradník

úterý 04.05. 2019 bez přijímacích zkoušek

Zahradnictví, Ekologie a životní prostředí

úterý 4.června 2019 v 08.00 hod.

Zahradník, zahradnictví (zkrácené)

úterý 04.06. 2019 bez přijímacích zkoušek

5) Počty přijímaných žáků

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vyhláškou č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji:

Počty žáků přijímaných do 1.ročníku denního studia pro školní rok 2021/2022 a do denního nástavbového studia pro školní rok 2021/2022.

0
Přírodovědné lyceum

Denní studium – 4 roky
78-42-M/05

0
Zahradnictví

Denní studium – 4 roky
41-44-M/01

0
Ekologie a životní prostředí

Denní studium – 4 roky
16-01-M/01

0
Zahradník

Denní studium – 3 roky
41-52-H/01

0
Zahradnictví-nástavba

Denní studium – 2 roky
41-44-L/51

0
Zahradnictví

Denní zkrácené studium – 2 roky
41-44-M/01

0
Zahradník

Denní zkrácené studium – 1 rok
41-52-H/01

6) Volná místa pro žáky

Volná místa pro žáky ve školním roce 2021/2022

KódObor vzděláníformadélka studiapočet žáků
78-42-M/05Přírodovědné lyceumdenní4 roky0
16-01-M/01Ekologie a životní prostředídenní4 roky0
41-44-M/01Zahradnictvídenní4 roky0
41-52-H/01Zahradníkdenní3 roky0
41-44-L/51Zahradnictví – nástavba (denní studium) denní2 roky10
41-44-M/01Zahradnictví – zkrácené studiumdenní2 roky15
41-52-H/01Zahradník – zkrácené studiumdenní1 rok15

7) Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých žáků

Stravování a ubytování

Stravování je zajištěno v moderní jídelně s vlastní kuchyní, která je vybavena podle nejnovějších hygienických norem. Ubytování je na domově mládeže, který je kompletně zrekonstruován a to ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, které jsou vybaveny moderním nábytkem. Pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování.