Search
Close this search box.

Aktuality

Základní informace k organizaci školního roku 2020/2021

1. Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 9:30 hodin v areálu SZaŠ Rajhrad před budovou školy, kde třídní učitelé poskytnou žákům všechny důležité informace.
2. Začátek teoretické výuky je v průběhu školního roku v 7:05 hod. resp. v 7:55 hod., podle rozvrhu, praktické výuky v 7:00 hod..
3. Upozorňujeme na nutnost si řádně pročíst školní řád, hlavně kapitolu „Postup při omlouvání žáků“ ‑ viz školní řád (www.skolarajhrad.cz), nebo zde.
4. Veškerá písemná komunikace mezi žákem, jeho zákonným zástupcem a školou je vedena přes informační systém Bakaláři (zde). Zákonný zástupce má možnost přes tento informační systém sledovat vzdělávací a výchovné výsledky žáka. Žáci a zákonní zástupci obdrží od třídního učitele každý svoje osobní heslo k přístupu do tohoto systému.
5. Třídní schůzky se konají 2 x ve školním roce (v listopadu a dubnu).
6. V budovách a učebnách se žáci přezouvají. Každý žák dostane do osobního užívání šatní skříňku.
7. Žák by měl mít s sebou 500 Kč jako příspěvek do spolku „STUDENT „ (na zapůjčení učebnic, příspěvek na sportovní kurz, odborné exkurze, odměny žákům za umístění
v soutěžích, odměny nejlepším absolventům apod.).
8. V zimním období škola pořádá lyžařský kurz.
9. Podle situace se uskuteční schůzka se zákonnými zástupci 1. ročníků v průběhu září 2020, kde budou provedeny nutné administrativní úkony, podrobné seznámení se školním řádem atd.
10. Další informace naleznete na stránkách školy www.skolarajhrad.cz
11. Třídní učitelé 1. ročníků:
▪ Zahradnictví (maturitní obor) Mgr. Dana Jalová
▪ Ekologie a životní prostředí (maturitní obor) Ing. Aleš Čech
▪ Zahradník (učební obor) Mgr. Pavla Janáčková, Ing. Bohumil Zavadil
12. Pojištění:
a) úrazové (zároveň se může uplatnit i soukromé pojištění)
b) proti odcizení majetku žáka
c) za škodu způsobenou škole – ze strany žáka (např. neúmyslné poškození zahradnické mechanizace…..)
d) cestovní pojištění v tuzemsku i zahraničí – na náklady školy (např. výlety, odborné exkurze, soutěže, praxe…)

Informace ke stravování

Každý žák si na začátku svého studia vyzvedne stravovací čip proti záloze 150 Kč
(po skončení studia bude záloha vrácena). Pokud je žák ubytován na DM, má zajištěné celodenní stravování. Přihlášku ke stravování a podrobnější informace naleznete na www.skolarajhrad.cz.
Cena stravování ve školní jídelně:
▪ snídaně 13 Kč
▪ přesnídávky 10 Kč
▪ oběd 35 Kč
▪ přesnídávka odpolední 7 Kč
▪ večeře 27 Kč
▪ celkem 92 Kč

Informace k organizaci odborného výcviku a praxe oboru Zahradník a Zahradnictví

1. Zahájení pracovního dne je v 7:00 hodin.
2. Pracovní den trvá u učebního oboru 6:00 hodin.
3. Pracovní den trvá u maturitního oboru 6 vyučovacích hodin
(1 vyučovací hodina = 45 minut).
4. V době od 9:40 – do 10:05 hod. je přestávka na svačinu.
5. Žákům je během školního roku uděleno 10 dnů volna náhradou za 10 dnů vyučování v průběhu července až srpna (prázdninová praxe).
6. Žák dostane do osobního užívání šatní skříňku a obdrží klíč proti záloze 100 Kč
(po skončení studia bude vrácena).
7. Žáci si sami pro výuku pořídí tyto pracovní pomůcky:
▪ 1 ks roubovací nůž (nejlépe značky KDS nebo Mikov);
▪ 1 ks očkovací nůž (nejlépe značky KDS nebo Mikov);
▪ 1 ks brousek;
▪ 1 ks sešit silný linkovaný A 4 ve tvrdých deskách – jako „Deník odborného výcviku“, nebo  „Deník praxe“.
8. Pracovní oděv a pracovní obuv obdrží každý žák zdarma.
Bližší informace podají příslušní učitelé odborného výcviku.

Pokyny k výuce řidičského kurzu

Žáci 4-letého oboru s maturitou „Zahradnictví“ ve 3. ročníku konají v rámci výuky zdarma řidičský kurz na traktor (skupina T) a současně s ním mohou absolvovat kurz na vozidla skupiny B (osobní automobil) a to za zvýhodněnou cenu.
Stejnou možnost absolvování řidičského kurzu za zvýhodněných podmínek mají všichni žáci ostatních oborů vzdělání (po dosažení věku 18-ti let).
Více informací naleznete na našich webových stánkách www.skolarajhrad.cz, nebo zde

Pokyny k ubytování na domově mládeže

V případě zájmu o ubytování na domově mládeže vyplňte a zašlete přihláškou
k ubytování na adresu naší školy. Přihlášku a veškeré potřebné dokumenty naleznete na našich webových stánkách www.skolarajhrad.cz.
Dále při nástupu k ubytování na domov mládeže každý žák odevzdá:
▪ Potvrzení o zaplacení zálohy na ubytování ve výši 1800 Kč (výpisem z účtu, složenkou). Tato záloha je složena z částky 900 Kč za měsíc září a částky 900 Kč jako zálohy po celou dobu studia na naší škole. Zálohu nelze zaplatit hotově na místě. Je nutné tuto platbu zaslat převodem na účet: 32037641/0100,
variabilní symbol: 3. datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte pro přehlednější dohledávání. Vše musí být řádně uhrazeno ještě před nástupem Vašeho dítěte na domov mládeže, nejpozději do 31. 8. 2020.
▪ 1x průkazkové foto – týká se 1. ročníků.
▪ Potvrzení o seznání s Vnitřním řádem domova mládeže.
▪ Souhlas s vycházkami.
▪ Potvrzení příjezdového dne na domov mládeže.
▪ Souhlas s prohlášením zákonného zástupce nebo souhlas s prohlášením zletilého žáka
▪ Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Příjezdový den na domov mládeže je pondělí 31. 8. 2020 od 17:00 hod. do 21:00 hod. nebo úterý 1. 9. 2020 od 6:00 hod. do 7:30 hod.

Další aktuality

Máme krásné 3. místo!

Vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže „ Rostlinolékařství – obor budoucnosti“Vynikající 3. místo v kategorii C získala naše TEREZA HALÍKOVÁ. Dne 6. 6. 2024 proběhlo v