Search
Close this search box.

Ekologie a životní prostředí


Aktuality oboru Ekologie a životní prostředí

Na tomto odkazu najdete www s aktualitami pro žáky oboru Ekologie a životní prostředí (SZaŠ Rajhrad neodpovídá za informace na tomto odkazu)


Album SZaŠ Rajhrad – ekologie

Na tomto odkazu najdete fotografie z exkurzí, praxí a činností žáků oboru Ekologie a životní prostředí 


Školní meteostanice

Na tomto odkazu najdete data – graf měření naší školní meteostanice

 

Popis oboru

KKOV:16-01-M01
Délka vzdělávání:4 roky
Základní podmínky pro přijetí:

Podrobná kritéria přijímacího řízení

Obor vzdělání je určen pro:dívky i chlapce
Způsob ukončení vzdělávání:maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Získané certifikáty:vysvědčení o maturitní zkoušce
řidičský průkaz sk. A, B, T (za úhradu)


Popis oboru

Charakteristika oboru vzdělání

Učební plán zajišťuje absolventům střední vzdělání s maturitní zkouškou. Těžiště studia je v povinných odborných předmětech a případné specifické zaměření je zajištěno volitelnými předměty. Absolvent dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie
a ochrany krajiny a životního prostředí a při jejich zpracování a při plnění a při plnění administrativních, organizačních a odborných úkolů používat výpočetní techniku. Je připraven i na práci v terénu. Je schopen odebírat a vyhodnocovat vzorky a v případě potřeby navrhnout
a provádět opatření a zásady k zamezení havárii. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysokých školách.

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto oboru je schopen vykonávat odborné práce činnosti ve státní správě a místní samosprávě a v podnikové sféře (energetice, zemědělství, lesním a vodním hospodářství). Předpokládá se, že najde uplatnění v referátech životního prostředí, v podnicích a firmách zabývajících se ochranou životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny, výrobou ekologických výrobků a zařízení.

Praktická výuka (Odborná praxe učební)

Probíhá převážně v terénu na maloplošných chráněných územích za součinnosti dalších subjektů zabývajících se profesionálně ochranou přírody a krajiny. V jejím rámci naši žáci např. odstraňují nálety invazivních druhů rostlin, provádějí výsadby biocenter a biokoridorů, podílejí se na managementech maloplošných území a i likvidují drobné skládky odpadů. V zimních měsících pořádáme například exkurzi na správu CHKO Moravský kras a navštívíme i jinak nepřístupné jeskyně. Součástí naší výuky je i výroba a vyvěšování ptačích budek, jejich monitoring
a taktéž pozorování a určování rostlin a živočichů v terénu. Starší studenti se podílejí i na environmentální výchově dětí a další odborné práci podle svého zaměření a zájmu. Součástí praxí ve vyšších ročnících jsou i týdenní výjezdy na zajímavé lokality. Studenti navštívili například Šumavské mokřady, NP Podyjí, dolní neregulovanný tok řeky Moravy, Pálavské vrchy.

Učební plán

Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura3223
Anglický jazyk3444
Společenské vědy2121
Matematika3233
Fyzika22
Tělesná výchova2222
Biologie2(1)2(1)12
Chemie2(1)3(1)
Informační a komunikační technologie222
Biotechnologie2
Ekonomika33
Ekologie222
Veřejná zeleň2
Geologie a pedologie22
Geografie2
Meteorologie a hydrologie11
Krajinná ekologie222
Hygiena a toxikologie2
Ochrana přírody222
Odpady121
Agroekologie2
Geodézie21
Odborná praxe učební3
Lesnictví22
Energie a výrobní technologie22
Monitorování a analýzy2
Ekologický seminář1
CELKEM33333334


Učební plán