Aktuality

Vyhlášení voleb do školské rady

 V souladu s § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění
a Volebního řádu schváleného RJMK usnesením č. 8147/15/R123 vyhlašuje ředitel Střední zahradnické školy Rajhrad, příspěvková organizace
volby do školské rady na období  2020 – 2023. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  • volí se 2 zákonní zástupci nezletilých žáků a 1 zletilý žák
  • volí se 3 zástupci školy z pedagogických pracovníků
  • kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře se stručnou charakteristikou kandidáta do 15.00 hodin 21. října 2020 e-mailem na adresu:

motlova@skolarajhrad.cz                   přihláška

  • kandidátní listina bude zveřejněna 21. října 2020 na webových stránkách školy www.skolarajhrad.cz
  • volba kandidátů zletilých žáků se uskuteční  23. října 2020 on-line přes aplikaci Microsoft Teams od 12.00 do 13.00 hod.
  • volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva

Rajhrad 6. 10. 2020

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění
a Volebního řádu schváleného Radou JMK usnesením č. 402/10/R 64
vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady.

 kandidátní listina-zákonní zástupci                   kandidátní listina-zletilí žáci

Výsledky voleb do školské rady na roky 2020 – 2023

Další aktuality

Exkurze do CHKO Pálava třídy 1.E

V pondělí 15. 4. 2024 třída 1.E vyjela zájezdovým autobusem na exkurzi do chráněné krajinné oblasti Pálava. Lokalita leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy,

Otvírání JARA, Praha

Z pražské floristické soutěže Otvírání JARA v PVA EXPO PRAHA – výstaviště Letňany vezeme krásné 4. místo.Naše žákyně Lucie Žurovcová ze třídy 3.Z4 vybojovala 1.